Videreutdanning for lærere, Trondheim

Begynneropplæring


Den første opplæringen i skriving, lesing og matematikk legger viktig grunnlag for det videre skoleløpet. Samtidig er det et fagfelt som stiller store krav til lærerne, og som skiller seg fra arbeid med språk, tekst og matematikk på senere trinn. Studiet, som er forankret i norsk- og matematikkdidaktikk, skal bidra til å styrke lærernes faglige, teoretiske og didaktiske grunnlag for å gjennomføre begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk på småskoletrinnet.

Søknadsfrist: 5. juni 2019


Målgruppe

Lærere som underviser på småskoletrinnet (1.-4. trinn), og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

I studiet blir det lagt vekt på at studentene skal trekke inn erfaringer fra egen praksis og hente empiri herfra som grunnlag for diskusjon og analyse. Studenter som ikke er i jobb på småskoletrinnet, må derfor skaffe seg tilgang til en relevant gruppe elever.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger høst og tre samlinger vår. I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Dette vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og studentpresentasjoner. I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag, i hovedsak knyttet til egen praksis. Det er et mål med studiet at studentene skal se potensialet for videreutvikling av praksis i vekslingen mellom teori og egne erfaringer.

Kursavgift

Kr. 16 300 per emne (15 studiepoeng).
I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener.

Hvordan søke opptak?

Søknadsfrist: 5. juni 2019

  • Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets kompetanse for kvalitet, må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU, følg lenken under. 
  • Hvis du ikke har søkt finansiering eller fått avslag på søknaden din, kan du likevel søke på dette studiet. Du søker da opptak direkte til NTNU. Disse studieplassene utløser ikke vikar- og stipendordning.  

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning for grunnskolen
  • Ansettelse i skolen og/eller tilgang til undervisningspraksis på barnetrinnet (1.-4.)
  • Minimum 15 studiepoeng i matematikk og/eller matematikkdidaktikk for grunnskolen
  • Minimum 15 studiepoeng i norsk og/eller norskdidaktikk for grunnskolen

(Studiepoeng i matematikk/norsk fra førskolelærerutdanning telles ikke)

Dokumentasjon lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

 


Studiets innhold

Studiet omfatter to emner, hvert på 15 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng) – ett med vekt på fagovergripende perspektiv, og ett med mer fagspesifikke innganger til lesing, skriving og matematikk.

Emner som inngår i Begynneropplæring
Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6004 Fagovergripende perspektiv på den første skrive-, lese- og matematikkopplæringa 15
SKOLE6005 Å utvikle de yngste elevenes språklige og matematiske kompetanse - grunnleggende perspektiv, strukturer og innganger 15

 

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á 2-3 dager hvert semester ved NTNU i Trondheim

Høsten 2019
Uke Dato
37 9. - 11. september
42 14. - 16. oktober
46 11. - 12. november
Våren 2020
Uke Dato
  Kommer

Eksamen

Høsten 2019:
Muntlig eksamen - dato kommer senere

Våren 2020:
Skriftlig hjemmeeksamen i vårsemesteret

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Torkel Haugan Hansen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.