Veiledning

Fakultet for økonomi

Veiledning

Veileder/-e oppnevnes av fakultetet selv. Når det oppnevnes flere veiledere, skal en oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder er ansvarlig for veiledningen.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år. Dette timeantallet inkluderer også veileders forberedelser og lignende. Oppnevning av flere enn én veileder medfører ikke økning av veiledningstimetallet, og det er instituttet og veilederne selv som skal avklare fordelingen av timeytelse fra hver av veilederne. 

Skifte av veileder/oppnevning av medveileder

Kandidaten eller veileder sender søknad om skifte av veileder direkte til instituttet som administrerer ph.d.-programmet. Søknaden må begrunnes. Søknad om skifte av veileder(e) avgjøres av fakultetet etter anbefaling fra instituttet. Vedlagt anbefalingen fra instituttet skal det følge dokumentasjon på at både kandidaten og tidligere, evt. gjenværende og anbefalt(e) veileder(e) er informert og har fått uttale seg om endringen.

Det kan oppnevnes medveileder. Det stilles samme krav til rutiner som ved oppnevning av hovedveileder. Instituttet må selv dekke eventuelle kostnader ved eksterne medveiledere. Ved oppnevning av medveileder har hovedveileder (tilknyttet NTNU) det formelle og reelle ansvaret for kandidaten. For medveileder stilles samme krav til formell kompetanse som for hovedveileder.

Veilederforholdet avtalefestes ved endringer i ph.d.-avtalen. Fakultetet sender ut Del B i avtalen for underskrift når endringer i veilederforholdet er vedtatt. Skjemaet skal signeres av kandidat, ny(e) og gjenværende veileder(e), evt. instituttet (ved instituttleder) og fakultetet.