Avhandling og avslutning

Fakultet for økonomi

Avhandling og avslutning

Forskningsdelen fører fram til en vitenskapelig avhandling, som på slutten av studiet må forsvares offentlig og godkjennes av en bedømmelseskomité nedsatt av NTNU. Forskningen skal være grunnleggende og original innenfor det valgte området og utføres under veiledningav en hovedveileder.

Deler av avhandlingen skal normalt publiseres i internasjonale tidsskrifter eller på konferanser. NTNU legger stadig større vekt på publisering i sin strategi.

Søknad om å få avhandling bedømt stiles til fakultetet og sendes via aktuelt institutt/fagmiljø. Med søknaden skal det leveres fem innbundne eksemplarer av avhandlingen, en erklæring om at avhandlingen ikke tidligere er bedømt for doktorgrad ved annet norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, samt dokumentasjon på at opplæringsdelen av programmet er fullført og godkjent. Inngår fellesarbeider i avhandlingen, skal medforfattererklæring* fra de øvrige forfattere legges ved søknaden. I følge NTNUs språkpolitiske retningslinjer bør avhandlinger som skrives på engelsk eller et annet fremmedspråk, ha et norsk sammendrag. Avhandlinger som skrives på norsk, skal ha et engelsk sammendrag, eventuelt også et sammendrag på et annet fremmedspråk.

Dersom avhandlingen godkjennes for disputas, skal kandidaten levere inn trykkeferdig manuskript (fortrinnsvis på pdf-fil) som trykkes i det antall eksemplarer som fakultetet bestemmer. Universitetet pålegger standard utforming og innbinding samt at hele eller deler av opplaget påføres ISBN-nummer som identifiserer boken som doktoravhandling ved NTNU. Tildeling av ISBN-nummer er automatisert, det vil si at kandidaten selv henter nummer: Gå til ISBN-provider. 

Alle doktorander levere en elektronisk kopi av sin doktorgradsavhandling til biblioteket for arkivering og elektronisk publisering. Dette kommer i tillegg til innlevering av trykte eksemplar. Det vil være mulig å reservere seg mot elektronisk publisering, men avhandlingen skal likevel leveres i elektronisk form for arkivering. Avhandlingene blir publisert i pdf-format og er tilgjengelige via Bibsys.

*) Mer informasjon om medforfatter