Realkompetanse

Realkompetanse

For opptak til universiteter og høgskoler er det normalt krav om generell studiekompetanse.

Hvis du er 25 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har generell studiekompetanse, kan du i noen tilfeller søke opptak til grunnutdanninger og videreutdanninger med realkompetanse.

Spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse kan ikke realkompetansevurderes. 

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring m.m.

Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

(Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

Søknadsfrist for deg som ønsker å søke opptak på grunnlag av realkompetanse er 1.mars!

Søknadsfrist for deg som ønsker å søke opptak på grunnlag av realkompetanse er 1.mars!

Veiledning for realkompetansesøkere

Veiledning for realkompetansesøkere

Du må være 25 år eller eldre i opptaksåret.

Du kan ikke ha oppnådd generell studiekompetanse, eller kvalifisere på annen måte.

Du må dokumentere relevant praksis (f.eks. lønnet eller ulønnet arbeid, frivillige verv, omsorgsarbeid) eller utdanning (f.eks. kompetansebevis, kursbevis, sertifikater).

Du søker gjennom Samordna opptaks nettsider, og du må krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din.

Husk å søke innen fristen! Realkompetansevurderinger er arbeidskrevende, og derfor har Samordna opptak frist 1. mars for å søke. Lokalopptak har egne frister. Det lønner seg å være tidlig ute.

Din realkompetanse blir vurdert opp mot opptakskrav til det studiet du søker opptak til. Vi stiller krav om at du gjennom søknaden viser at du har nødvendige faglige forutsetninger til å gjennomføre studiet.

Minstekrav for realkompetansesøkere ved NTNU:

  • ​​​​​​​Du kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Du må fylle 25 år eller mer i opptaksåret
  • Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk, og ev. matematikk, samfunnsfag, historie og naturfag hvor det er nødvendig for studieløpet. Kompetansen måles opp mot fellesfagene innen videregående opplæring. Fagene dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål.
  • Du må dekke krav om minimum 5 års praksis. Deler av praksiskravet kan ev. fylles av utdanning. Praksis må dokumenteres, f.eks. med attester fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må inneholde tidsrom for arbeidsperioden, kort beskrivelse av arbeidet og omfanget gitt i antall timer per uke eller stillingsprosent.

​​​​

Flere studier har spesifikke formelle kompetansekrav i tillegg til generell studiekompetanse. Eksempelvis krever opptak til 3-årig ingeniør matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Disse formelle kravene kan ikke realkompetansevurderes. De dokumenteres enten med kompetansebevis fra videregående skole eller annen formell utdanning på samme eller høyere nivå.

Enkelte studier kan ha egne opptakskrav. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til de ulike studieprogrammene.

Søkere som er kvalifisert etter en realkompetansevurdering kan ikke rangeres, og må vurderes individuelt opp mot forventet poenggrense. Det vil kun bli gitt et tilbud hvis du har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som kan rangeres etter poengberegning, og som når opp i konkurransen om en studieplass.

Du vurderes ut fra tre elementer som samlet utgjør innholdet i din realkompetanse:

  1. Studiekompetansefag på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring som ikke gir studiekompetanse. Vitnemål og karakterutskrifter blir vurdert ut fra omfang og karakterer.
  2. Annen relevant skolegang, fagbrev, høyere utdanning m.m.
  3. Relevant praksis og omfang av denne.

Du kan oppleve å få din realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass. Dette er vanlig når det er konkurranse om studieplassene på det studiet du ønsker deg inn på. Enkelte studier har svært mange realkompetansesøkere som må skjønnsmessig vurderes opp mot hverandre.

 

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Transportsentralen
S. P. Andersens veg 11
7031 Trondheim

kindly.ai (jira II-3188)

kindly.ai (jira II-3188)