Realkompetanse

Realkompetanse

For opptak til universiteter og høgskoler er det normalt krav om generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gis på grunnlag av realkompetanse. Dette gjelder grunnutdanninger og videreutdanninger hvor opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse kan ikke realkompetansevurderes. 

 

- Hva er realkompetanse?

Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring m.m.

Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet. (Kilde Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

- Hvem kan søke om realkompetanse?

Er du 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse på annen måte, kan du be om å bil realkompetansevurdert.

Det er ikke mulig å søke om realkompetanse hvis du allerede har oppnådd generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte.


- Hvordan søker du?

Du krysser av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din.

Realkompetansevurderinger er arbeidskrevende, og derfor har Samordna opptak frist 1. mars for å søke. Lokalopptak har tilsvarende frister. Det lønner seg å være tidlig ute.

- Hva kreves for å bli kvalifisert?

Din realkompetanse blir vurdert opp mot opptakskrav til det studiet du søker opptak til. Vi stiller krav om at du gjennom søknaden viser at du har nødvendige faglige forutsetninger til å gjennomføre studiet.

Minstekrav for realkompetansesøkere ved NTNU:

  • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Du må fylle 25 år eller mer i opptaksåret
  • Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk og eventuelt matematikk, samfunnsfag, historie og naturfag hvor det er nødvendig for studieløpet. (Kompetansen måles opp mot fellesfagene innen videregående opplæring). Dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis.
  • Du må dekke krav om minimum 5 års praksis. (Deler av praksiskravet kan ev. fylles av utdanning). Dokumenteres med attester fra arbeidsgiver som inneholder tidsrom for arbeidsperioden, kort beskrivelse av arbeidet og omfag gitt i antall timer pr uke eller stillingsprosent.

 

- Har studiet spesielle opptakskrav?

Flere studier har spesifikke formelle kompetansekrav i tillegg til generell studiekompetanse. Eksempelvis krever opptak til 3-årig ingeniør matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Disse formelle kravene kan ikke realkompetansevurderes. De dokumenteres enten med kompetansebevis fra videregående skole eller annen formell utdanning på samme eller høyere nivå.

Enkelte studier kan ha egne opptakskrav. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til de ulike studieprogrammene.

- Hvordan blir jeg rangert / vurdert?

Søkere som er kvalifisert etter en realkompetansevurdering kan ikke rangeres og må vurderes individuelt opp mot forventet poenggrenser. Det vil kun bli gitt et tilbud hvis du har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som kan rangeres etter poengberegning, og som når opp i konkurransen om en studieplass.

Du vurderes ut fra tre elementer som samlet utgjør innholdet i din realkompetanse: 

  1. Studiekompetansefag på vitnemål / kompetansebevis fra videregående opplæring som ikke gir generell studiekompetanse. Vitnemål, karakterutskrifter blir vurdert ut i fra omfang og karakteruttrykk.
  2. Annen relevant skolegang, fagbrev, høyere utdanning m.m.
  3. Relevant praksis og omfang av denne.

 

Du kan oppleve å få din realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass. Dette er vanlig når det er konkurranse om studieplassene på det studiet du ønsker deg inn på. Enkelte studier har svært mange realkompetansesøkere og må skjønnsmessig vurderes opp mot hverandre.
 

Søknadsfrist for deg som ønsker å søke opptak på grunnlag av realkompetanse er 1.mars!

Søknadsfrist for deg som ønsker å søke opptak på grunnlag av realkompetanse er 1.mars!

Regulerende bestemmelser

Regulerende bestemmelser
Lov om universiteter og høgskoler § 3-6
Forskrift om opptak til studier ved NTNU § 13
Retningslinjer for realkompetansevurdering NTNU

Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no