Studiets oppbygning

Master i jordmorfag

Studiets oppbygning

Dette studiet er under endring. Neste opptak blir høsten 2024.

Master i jordmorfag er et fulltidsstudium som går over to år, og som avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Praksis er en stor og viktig del av utdanningen og er fordelt over alle fire semestrene.

Teoriemnene foregår ved Campus Øya i Trondheim. Undervisningen er organisert i blokker som til sammen utgjør 40 uker. Praksis gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Studiets oppbygging og rammeplan

Første studieår består av teoriemnene Jordmorfag 1 og 2, samt praksis. Du får innføring i forskningsmetode og skal i tillegg velge mellom emnene kvalitative metoder og statistikk i medisin og helsefag. Metodekunnskapene danner grunnlaget for eget forskningsarbeid i masteroppgaven. I andre studieår fortsetter du i videre praksis og skriver masteroppgave.

Studiet følger rammeplanen for jordmorutdanningen med følgende formål:

«Jordmorutdanningen har som formål å utdanne jordmødre som er kvalifiserte for og kan utføre jordmoroppgaver på ulike nivå i helsetjenesten og i privat sektor, og som er kompetente til å ta del i og lede utvikling av jordmorfaget. Jordmorutdanningen skal utdanne kandidater som fyller de til enhver tid gjeldende internasjonale krav for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor»

Obligatorisk oppmøte

Det er krav om obligatorisk oppmøte til all ferdighetstrening, simulering, seminarer og praksisstudier. Dette vil også omfatte undervisning med direkte tilknytning til praksisstudier, dvs. forberedelse til praksis og etterarbeid etter endt praksis, samt gruppearbeid med trening på problemløsnings- og samhandlingsferdigheter. Obligatorisk oppmøte kan også kreves ved fremlegg av arbeid som trening på muntlige formidlingsferdigheter, samt trening på ferdigheter i refleksjon og kritisk tenkning.

Studieprogresjonskrav for praksisemner

For å fremme progresjon og oppnåelse av læringsutbytte, stilles det krav til studieprogresjon. Dette innebærer at du må bestå et praksisemne før du kan starte på det neste. Eksempelvis kreves det at du har bestått praksisemnet Grunnleggende jordmorfag ved føde- og barselavdelingen, før du får lov til å begynne på praksisemnet Jordmorfag ved normale og avvikende forhold og kvinnehelse/gynekologi.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan