Kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

MITK, Wed Feb 28 00:14:32 CET 2024 | M2

Med intelligent styring og programmering blir du en kybernetiker

Har du en bachelor i kybernetikk, automasjon eller mekatronikk?

Vil du lære hvordan du kan designe datastyrte proteser, intelligente roboter, satellitter, ubemannede fly, biler, skip eller undervannsdroner? Vil du lage avanserte styresystemer for prosessindustrien?

Ved bruk av maskinlæring og kybernetikk kan du analysere klima eller programmere hus til å bruke minst mulig energi til det beste for klimaet vårt.

Kunstig intelligens kan gjøre livene våre enklere. Stadig flere av oss blir kyborger og samtidig blir robotene mer menneskelige. I en verden som blir stadig mer digitalisert og robotisert blir du kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen.

Kybernetiske løsninger brukes i dag innen bransjer som romfart, energi, helse, maritim, forsvar, landbruk, havbruk, finans, fiskeri og havbruk, landbruk og IT.

Du vil lære hvordan dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere matematikk, naturvitenskap, datateknologi og reguleringsteknikk.

Du lærer hvordan kompliserte systemer kan styres og overvåkes ved å bruke avanserte sensorer, datateknologi og matematiske beregninger. Du lærer matematisk modellering og programmering for å lage styringssystemer til prosessindustri, autonome droner og selvstyrte intelligente roboter. Kybernetikk brukes også i biologiske og medisinske systemer som datastyrte proteser og ultralyd.

Undervisningen gjøres av ledende forskere.

Les mer om hva du lærer

Du får en tverrfaglig og fremtidsrettet utdanning som gjør at du kan jobbe innen mange områder.

Kybernetikere jobber med utvikling av styre- og overvåkingssystem for dronefly, selvstyrende biler, autonome skip, slangeroboter, prosessindustri, automatisert produksjon, innebygde datamaskiner, tolkning av big data, automatisert fiskeoppdrett og helseteknologi.  

Du blir kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen nå når verden blir mer digitalisert, automatisert og robotisert.

Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Omega, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studentorchesteret Dei Taktlause sørger for gladstemning i Elektro-bygget.

Undervisningen består både av forelesninger, teoretiske øvinger, praktiske laboratorieoppgaver og prosjektarbeider.

Gjennom fadderordninger, gruppearbeid og praktiske laboratoriearbeider får du god kontakt med dine medstudenter. Klasseturer og ekskursjoner bidrar også til et godt studiemiljø.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår består av avanserte fag innen kybernetikk og robotikk som skal gi deg det faglige grunnlaget for din studieretning. I denne delen av studiet inngår det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Du kan velge blant fire studieretninger:

  • Tilpassede datasystemer: gir inngående kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for implementering av styring og regulering.
  • Energi og prosesstyring: gir inngående kunnskap om kybernetiske metoder og deres anvendelse innenfor industri som er viktig for Norge.
  • Roboter og fartøystyring: – gir inngående kunnskap om systemer og funksjoner som realiserer intelligente styresystemer for roboter og fartøy.
  • Biomedisinsk kybernetikk: – gir inngående kunnskap om modellering, instrumentering, analyse og regulering for applikasjoner relatert til menneskekroppen.

Andre studieår består består av prosjektarbeid og masteroppgave under veiledning av en av våre faglærere. Det lagt til rette for et utenlandsopphold denne høsten. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 45 studieplasser.

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad i ingeniørfag i automasjon, kybernetikk eller mekatronikk.

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk og minst 7,5 studiepoeng i fysikk for å bli tatt opp på dette studiet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning