Hva lærer jeg

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Hva lærer du?

To studenter jobber i et laboratorie
Foto: Geir Mogen/NTNU

Sivilingeniører i Bygg- og miljøteknikk setter spor etter seg. Studiet gir deg anledning til å fordype deg og forstå mer av de viktigste temaene innen bygg- og miljøfagene.

I utdanningen får du kunnskap og ferdigheter om digitale verktøy og ny teknologi, som brukes innenfor eget fagområde og i samarbeid med andre. Dette omfatter blant annet programvare som brukes til planlegging, analyse og visualisering, og teknologi for undersøkelse av bygg, anlegg og infrastruktur.

Studieprogrammet har seks studieretninger:

  • Digitale byggeprosesser, Gjøvik: fordyp deg i hvordan prosesser kan digitaliseres og bruk av digital teknologi i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.
  • Bygg og anlegg, Trondheim: lær om byggeprosessen: planlegging og gjennomføring av store og små byggeprosjekter.
  • Konstruksjon, Trondheim: lær om materialer som stål, tre og aluminium, og hvordan du beregner og utformer bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Her inngår både lastvirkningsanalyser og materialoppførsel.
  • Vann og miljø, Trondheim: studieretning tar for seg all utnyttelse av vann og vannressurser; drikkevann, avløpsvann, vann til kraftproduksjon, flomkontroll med mer. Et annet tema er rensing og håndtering av avfall på miljømessig best mulig måte.
  • Veg, jernbane, transport og geomatikk, Trondheim: studieretning tar for seg planlegging, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselssektoren.
  • Kyst og arktisk, Trondheim: lær om design og drift av infrastruktur langs kysten og i nord. Hovedvekten i det du lærer baserer seg på infrastrukturens interaksjon med bølger, vind og is.

Bruk av digitale verktøy og ny teknologi

Gjennom hele studiet får du lære å bruke digitale verktøy og ny teknologi til å løse utfordringer. Du får for eksempel bruke programvare til planlegging av byggeprosjekter, analyse av konstruksjoner, lage digitale tvillinger og 3D-modellering.

En sentral rolle i samfunnet som bygger for framtiden

Sivilingeniører fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU er med på å utvikle løsningene som møter utfordringene med befolkningsvekst, forurensing og ødeleggelse av natur. 

Du kan blant annet være med å ivareta vannmiljøet og beskytte og gjenoppbygge naturmiljø. For å redusere utslipp i byggeprosjekter kan du være med å finne løsninger på gjenbruk av materialer. Fremtidens byer og bygg kan ha produksjon av miljøvennlig energi slik at bygget blir selvforsynt med energi og har nullutslipp. Slike prosjekter får du som student på bygg- og miljøteknikk lære om.

 To studenter gjør forsøk i vassdragslaboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Bygg for framtiden

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du bygge for framtiden. Bli med å lage gode løsninger for bygg og anlegg som setter klima, miljø, rent vann, bærekraft og mennesker i sentrum.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold.

Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur.

Ikon - FNs bærekraftmål 11 - Bærekraftige byer og samfunn.

Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene.