Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

– Studiets oppbygning

Master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn er samlingsbasert, består av 120 studiepoeng og går over to år med full studiebelastning.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
LMM54001 Læring og undervisning av matematikk (5-10) 15
LMM54002 Historiske og filosofiske aspekter ved matematikkfaget (5-10) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
LMM54004 Matematisk modellering og IKT (5-10) 15
LMM54005 Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (5-10) 15

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
LMM55005 Vitenskapsteori og metode, matematikkdidaktikk (5-10) 15
LMM55004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5-10) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
LMM55004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5-10) 30

Master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Emner første studieår

Første studieår rommer totalt fire emner, som blir undervist på samlinger gjennom studieåret, to emner i høstsemesteret og to emner i vårsemesteret. Hver samling varer i fire dager, to dager til hvert emne. Studenter som tar studiet i stedet for fjerde år på grunnskolelærerutdanningen vil ha praksis både høst- og vårsemester i første studieår.

Høstsemester

  • LMM54001: Læring og undervisning av matematikk (5–10)
  • LMM54002: Historiske og filosofiske aspekter ved matematikkfaget (5–10)

Vårsemester

  • LMM54005: Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (5–10)
  • LMM54004: Matematisk modellering og IKT (5–10)

Emner andre studieår

Andre studieår rommer to emner: LMM55005 Vitenskapsteori og metode, matematikkdidaktikk (5–10) og LMM55004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5–10). Kurset i vitenskapsteori og metode er tett knyttet til arbeidet med masteroppgaven og tar blant annet for seg forskningsetikk, prosjektdesign, datainnsamling, analysemetoder og akademisk skriving. Kurset er samlingsbasert og blir undervist i høstsemesteret. Masteroppgaven skrives med veiledning individuelt og/eller i grupper.

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Avtalen skal signeres og leveres til Institutt for lærerutdanning når veileder for masteroppgaven er oppnevnt.

Frist for innlevering av masteravtalen: kommer

Tilleggsskjema
I tilfeller der masteroppgavens karakter fordrer søknad til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), skal det fylles ut et tilleggsskjema.

Veiledning inngår som en del av masterstudiet. Du må møte til veiledning minst én gang. Veiledning utover dette er et tilbud til deg. Det er ditt eget ansvar å avtale veiledningstid.

Veiledningstid: Veileder har satt av tid til veiledning for hver masterstudent. Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt, eller etter normert studietid, dersom ikke annet er avtalt.

Frist for innlevering av masteroppgaven: 15. mai 2020 kl. 14.00 i Inspera.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment


Ny mal for masteroppgaver

Det er laget en ny mal for masteroppgaver på NTNU. Du finner den nye malen på Mal for å skrive masteroppgave i Microsoft Word (DOCX).

Om du har en avtalt lengde i antall sider på din masteroppgave, pass på at skrifttype, skriftstørrelse og linjeavstand er i henhold til avtale.

  • Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen i det aktuelle semesteret, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og avklare dette. I tillegg sender du søknad om utsatt innlevering av masteroppgave til postmottak@su.ntnu.no. Husk også at du må trekke deg fra vurdering senest 14 dager før innleveringsfrist. Dette gjør du i studentweb.

Sensurveiledning kommer.

Justerende muntlig eksamen avholdes normalt tre til fire uker etter innlevering av masteroppgaven, men senest 3 måneder etter fristen for innlevering.
 
Jfr. studieforskriften skal sensur foreligge innen 3 måneder etter fristen for innlevering.