Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap​

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av matematikkdidaktikk og i utvalgte matematikkfaglige tema
 • har avansert kunnskap om ulike læringsteorier som er spesielt relevante for matematikkundervisning på 5.-10. trinn, med vekt på matematikklæring som tilegnelse og som deltakelse
 • har inngående kunnskap om nyere matematikkdidaktisk forskning med spesiell relevans for matematikkundervisning på 5.-10. Trinn, og spesialisert innsikt i et avgrenset område i matematikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapelige metoder i matematikkdidaktisk forskning, med vekt på tekstanalyse, observasjon, intervju, samtaler og målingsteori

Ferdigheter​

Kandidaten

 • kan observere og analysere matematisk aktivitet ved bruk av vitenskapelige metoder
 • kan anvende kunnskap til å analysere faglige problemstillinger i matematikk
 • kan med basis i forskning designe og implementere undervisningssekvenser i et gitt matematisk tema innenfor 5.-10. trinn
 • kan analysere og bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse​

Kandidaten

 • kan tilegne seg ny kunnskap på områder innenfor både matematikk og matematikkdidaktikk og kunne anvende denne både innenfor matematikk som fag og i undervisning av matematikk
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid i matematikkdidaktikk i tråd med fagområdets tradisjoner
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor matematikkdidaktikk, både med forskere, lærere og med allmennheten
 • kan bidra til forskningsbasert utvikling av matematikkundervisning