Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

– Om matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

LTMAGMA5-underbilde

En gruppe personer løser matematikkstykker med knapper. Foto.

Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn

Innhold og mål

Du vil utvikle gode kunnskaper om hvordan barn lærer matematikk, og om hvordan du som lærer skal kunne arbeide med elever på ulike måter slik at læring kan skje.

Et overordnet mål er at de skal bli sentrale ressurspersoner i matematikkfaget. Studiet er preget av en nær kobling til praksisfeltet, og det omfatter et selvstendig, praksisnært forskningsarbeid innenfor matematikkdidaktikk. Dette arbeidet presenteres i en masteroppgave.

Studiet bygger på de tre første årene av fireårig grunnskolelærer eller allmennlærerutdanning eller annen lærerutdanning med minst tre års varighet, og som er slik at den oppfyller kravene til å kunne få bachelorvitnemål.


Hvordan barn lærer matematikk

Gjennom studiet vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag. Du vil blant annet få gode kunnskaper om fagdidaktiske aspekter ved matematikkens historie og kunnskap om sentrale teorier innenfor matematikklæring generelt og affektive og sosiokulturelle sider ved matematikkfaget spesielt, elevers og læreres holdninger til matematikk, differensiering og multikulturelle aspekter vil også være sentrale temaer.

I studieemnene som inngår i programmet, vil det være en nær kobling mellom faglige og didaktiske tema. Tidvis vil faglige tema kunne være i forgrunnen, med didaktiske tema mer i bakgrunnen, og tidvis vil det omvendte være tilfelle. Arbeidsmåtene i studiet vil i stor grad være eksemplariske i den forstand at en søker å anvende arbeidsformer som studentene skal kunne praktisere i sin framtidige lærerkarriere.