Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte digital samhandling


Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig master i digital samhandling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte

 • Kandidatene kan identifisere virksomheters utfordringer relatert til samhandling.   
 • Kandidatene har avansert kunnskap om innføring og anvendelse av digitale samhandlingsløsninger tilpasset forskjellige bruksområder. 
 • Kandidatene forstår hvordan kompetanseheving kan bidra til organisasjonsutvikling, og de har kunnskap om hvordan e-læring kan implementeres for å dekke organisasjoners kompetansebehov. 
 • Kandidatene forstår bakenforliggende årsaker til hvorfor organisasjoner tar i bruk digital samhandling, og de kan dokumentere nytteverdien i prosjekter der digitale samhandlingsløsninger implementeres. 
 • Kandidatene har inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til aktuelle tema innen digital samhandling. 
 • Kandidatene kan bidra i prosesser hvor design og innføring av digitale samhandlingsløsninger gjennomføres som et ledd i virksomhetens organisasjonsutvikling.
 • Kandidatene kan analysere virksomheters kompetansebehov og bidra til utvikling av digitale løsninger for opplæring og kompetanseheving i virksomheten.
 • Kandidatene kan gjennomføre analyser for å få frem hvilken nytteverdi digital samhandling har for organisasjonen.
 • Kandidatene kan utføre ledelsesoppgaver i ulike typer prosjekter og virksomheter ved å anvende fagkunnskap innen digital samhandling.
 • Kandidatene kan benytte relevant teori for å bidra til å gjøre en organisasjon mer markedsorientert, og de kan delta i utvikling av forretningsmodeller.
 • Kandidatene kan arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt som innebærer å finne en god problemstilling, bestemme relevant forskningsdesign og metode, kartlegge relevant teori og de kan anvende aktuell teori og innsamlet empiri til å foreta en analyse av datamaterialet.
 • Kandidatene kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen digital samhandling slik at dette bidrar til økt effektivitet i virksomheten.
 • Kandidatene kan bidra til nytenkning innen anvendelse av digital samhandling i prosjektarbeid og når innovasjons- og endringsprosesser skal gjennomføres.
 • Kandidatene har solid innsikt i vitenskapelige metoder og faglitteratur relevant for digital samhandling.
 • Kandidatene kan ta begrunnede valg i forhold til metodebruk og empiriske undersøkelser når vitenskapelige problemstillinger i tilknytning til digital samhandling skal studeres, og de kan utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning i forskningsarbeidet.
 • Kandidatene kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker faglige uttrykksformer innen digital samhandling.
 • Kandidatene kan reflektere og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor digital samhandling, både med spesialister og til allmennheten.