Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Læringsmål

 

Forventet læringsutbytte

Det moderne samfunn er i økende grad avhengig av systemer som samhandler og teknologene må derfor kunne løse komplekse teknologiske oppgaver, ved at de arbeider tverrfaglig med utgangspunkt i eget fagområde. I de siste årene har det kommet svært mange IKT-løsninger som på forskjellige måter kan bidra til effektiv tverrfaglig samhandling og en god utnyttelse av slike løsninger er relevant for dagens kunnskapsarbeidere som skaper verdier gjennom å løse utfordringer knyttet til utvikling og forvaltning av komplekse og sammensatt produkter og tjenester. Formålet med dette studiet er å tilby kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad et masterstudium innen IKT-basert samhandling som gjør kandidatene i stand til å samhandle effektivt i forskjellige tverrfaglige problemløsningsprosesser.
 

Studiet har følgende læringsutbytter på studienivå:

K1 Kandidatene kan identifisere virksomheters utfordringer relatert til samhandling.
K2 Kandidatene har avansert kunnskap om innføring og anvendelse av IKT-basert samhandling tilpasset forskjellige bruksområder.
K3 Kandidatene forstår hvordan kompetanseheving kan bidra til organisasjonsutvikling, og de har kunnskap om hvordan IKT- basert opplæring kan implementeres for å dekke organisasjoners kompetansebehov.
K4 Kandidatene forstår bakenforliggende årsaker til hvorfor organisasjoner tar i bruk IKT-basert samhandling, og de kan dokumentere nytteverdien i prosjekter der IKT-basert samhandling implementeres.
K5 Kandidatene har inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til aktuelle tema innen IKT-basert samhandling.
F1

Kandidatene kan designe og innføre IKT-basert samhandling som et ledd i virksomhetens organisasjonsutvikling.

F2 Kandidatene kan analysere virksomheters kompetansebehov og utarbeide en plan for kompetanseheving og opplæringsprogrammer i organisasjonen.

F3

Kandidatene kan gjennomføre analyser for å få frem hvilken nytteverdi IKT-basert samhandling har for organisasjonen.

F4 Kandidatene kan lede ulike typer prosjekter og virksomheter ved å anvende fagkunnskap innen IKT-basert samhandling.
F5

Kandidatene kan benytte relevant teori for å bidra til å gjøre en organisasjon mer markedsorientert, og de kan delta i utvikling av forretningsmodeller.

F6 Kandidatene kan arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt som innebærer å finne en god problemstilling, bestemme relevant forskningsdesign og metode, kartlegge relevant teori og de kan anvende aktuell teori og innsamlet empiri til å foreta en analyse av datamaterialet.
G1

Kandidatene kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen IKT-basert samhandling slik at dette bidrar til økt effektivitet i virksomheten.

G2 Kandidatene kan bidra til nytenkning innen anvendelse av IKT-basert samhandling i prosjektarbeid og når innovasjons- og endringsprosesser skal gjennomføres.
G3 Kandidatene har solid innsikt i vitenskapelige metoder og faglitteratur relevant for IKT-basert samhandling.
G4 Kandidatene kan ta begrunnede valg i forhold til metodebruk og empiriske undersøkelser når vitenskapelige problemstillinger i tilknytning til IKT-basert samhandling skal studeres, og de kan utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning i forskningsarbeidet.
G5 Kandidatene kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker faglige uttrykksformer innen IKT-basert samhandling.
G6 Kandidatene kan reflektere og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor IKT-basert samhandling, både med spesialister og til allmennheten.