Bachelorprogram 3-årig

Logistikkingeniør

– Studiets oppbygning
Logistikkingeniør_Data_Undervisning_Studenter

På studiet får du inngående kjennskap til støttesystemer, metoder og teknikker for planlegging og styring av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. Logistikkingeniørstudiet i Trondheim vektlegger fagfeltet Industriell logistikk. Kompetanse på dette området gir konkurransefortrinn og er anvendelig i alle virksomheter.

Studiet består av grunnlagsfag som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, mekanikk og datateknikk, viktige dannelsesfag som innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og ingeniørfaglig systemtenkning, spesialiseringsfag som innkjøp og forsyningsledelse, produksjons- og kvalitetsstyring, prosjektledelse, distribusjon og driftslogistikk og viktige støttefag som operasjonsanalyse, risikostyring og kontrakts- og transportrett. Videre gis det i studiets 5. semester ulike fordypningsvalgfag. Semesteret kan gjennomføres som utenlandsopphold. Studiet avsluttes med bacheloroppgave som fortrinnsvis skjer i samarbeid med virksomhet i næringslivet.

Under studiet vektlegges det at studenter skal arbeide med virkelige problemstillinger fra næringslivet som skal gi trening i bruk av logistikkens teorier og verktøy. Det er utstrakt bruk av gruppearbeid og problembasert læring.

Studieplan for bachelor i ingeniørfag, logistikk