Opptak

Opptak

Fritak

Med generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

Forkurskvote

De som fullfører hele forkurset kan søke opptak til ingeniørutdanninger i forkurskvoten. 20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag.

Det er ikke forkurskvote på:

  • bioingeniørutdanning
  • sivilingeniør

Du må ha bestått alle fem fag i forkurset for å kvalifisere til forkurskvoten.

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

For å være kvalifisert for forkurs må en av følgende fagkombinasjoner være oppfylt: 

  1. Avlagt og bestått fag- eller svenneprøve. Alle fag-/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. 
  2. Bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående opplæring
  3. Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse må søkeren oppfylle følgende vilkår:
    -søker må fylle 18 år eller mer i søknadsåret 
    - søker må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole. 

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. 

      4. Generell studiekompetanse.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til halvårig realfagskurs ved NTNU

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Yrkesfag Generell studiekompetanse
2022 35,3 55,5
2021 35 53
2020 35,1 52,2


Poengberegning

Søkere rangeres etter summen av tre poengtyper (Karakterpoeng, praksispoeng og poeng for fagbrev).

Konkurransepoengene er summen av tre poengtyper:

Poeng basert på karakter
Alle karakteruttrykk på vitnemålet inngår, summeres og deles på antall karakterer og multipliseres med 10.

Poeng for praksis
Det gis 0,3 poeng  tillegg for hver måned (maks 10,8 poeng -3 år -) yrkespraksis/utdanning, folkehøgskole eller avtjent førstegangstjeneste etter opptakskravet.

For å få godkjent praksis må attest fra arbeidsgiver inneholde: Stillingsandel (hel stilling - 100%, deltid f.eks. 60%) og fra - til dato.

Poeng for fagbrev
Det gis 3 poeng i tillegg for fagbrev.
Det gis ikke alderspoeng ved opptak til ettårig forkurs.

Eksempel 1: Søker med yrkesfaglig bakgrunn, fullført læretid og fagbrev. Jobbet i halv stilling.

Eksempel på poeng for praksis:

 
 Søker har 35 karakterpoeng fra vg1 og vg2   35,0 poeng 
 Lærling i 18 mnd. 0,3 p x 18 =   5,4 poeng
 Har arbeidet i 50% stilling i 10 mnd. 0,3 x 10 = 3,0 p delt på 100 x 50 1,5 poeng
 Fagbrev 3,0 poeng
 Konkurransepoeng 44,9 poeng


Eksempel 2: Søker med generell studiekompetanse, har vært i Forsvaret, på folkehøgskole og dokumentert arbeid.

Eksempel på poeng for praksis:

 
Søker har 40 karakterpoeng vitnemål med generell studiekompetanse 40,0 poeng 
Førstegangstjeneste 12 mnd. 0,3 p x 12     3,6 poeng
Ettårig folkehøgskole 0,3 p x 12 3,6 poeng
Har arbeidet i 75% stilling i 6 mnd. 0,3 x 6 delt på 100 x 7,5 1,3 poeng
Konkurransepoeng 48,5 poeng


Eksempel 3: Søker har fullført ungdomsskole og arbeidet fem år heltid og to år i 80 % stilling.  

Eksempel på poeng for praksis:

 
Søker har 38 karakterpoeng fra ungdomsskole og 5 års 100% praksis        38,0 poeng 

Vært i arbeid i 2 år i 80% stilling etter opptakskrav
0,3 x 24 delt på 100 x 80

5,8 poeng
Konkurransepoeng 43,8 poeng