course-details-portlet

TEP4930 - Industriell økologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utføres masteroppgaven knyttet til fagområdet industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Studenter velger og utformer opplegg og innhold for sitt arbeid i fellesskap med faglærer, og eventuelt i samråd med ekstern biveileder fra bedrift eller forvaltning. Arbeidet knyttes opp mot en eller flere av følgende tema:

 • Teknologi og utforming av systemer eller deler av systemer for behandling og gjenvinning av avfall.
 • Modellering av ressursbruk, utslipp og verdiskapning ved bruk av kryssløpsanalyse og relaterte verktøy.
 • Materialstrømanalyse anvendt på definerte systemer (bedrift, sektor, samfunn, globalt)
 • Analyse/vurdering av virkning av utslipp på mennesker og natur.
 • Analyse av miljø og økonomi prestasjon i livsløpsperspektiv i definerte systemer.
 • Systemanalyse av tiltak for klimavern.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap innen analyse av miljøpåvirkning fra utvalgte menneskeskapte systemer og kunnskap om teori, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger av miljøsystemanalyse. Anvendelser avhenger av oppgaveformulering og kan gjelde økosystemer og bioressurser, sirkulær økonomi og ressurseffektivisering, energi, transport og det bygde miljø, eller bærekraftog produksjon og forbruk.

Etter fullført emne skal studenten ha opparbeidet ferdigheter til å:

 • gjøre bruk av bærekraftsanalyse på systemnivå i en forskningssammenheng, avhengig av oppgaveformulering enten livsløpsvurdering, miljøkonsekvensvurdering, materialstrømsanalyse, eller kryssløpsanalyse.
 • definere og vurdere miljøstrategier basert på livsløpstenkning og systemtenkning.
 • strukturere og planlegge vitenskapelig arbeid.
 • opparbeide innsikt i kunnskapsfronten gjennom litteraturstudie og vurdere egen forskning i forhold til kunnskapsfronten
 • evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metoder, bl.a. empirisk arbeid, analyse og interpretasjon av empirisk data, eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
 • gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse i miljøsystemanalyse på masternivå. Dette innebærer å:

 • beskrive produkt-tjenestesystem og produksjon-forbrukssystem på systemnivå og tilpasset en praktisk sammenheng.
 • diskutere og vurdere interesser, normer, praksis og meninger innenfor rammer for bærekraftsvurdering og gjøre kritiske refleksjoner rundt vitenskapelige, samfunnsmessige, etiske og miljømessige aspekter ved eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, veiledningsmøter.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Forkunnskapskrav

TEP5100 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
11.06.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU