course-details-portlet

TEP4930 - Industriell økologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utføres masteroppgaven knyttet til fagområdet industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Studenter velger og utformer opplegg og innhold for sitt arbeid i fellesskap med faglærer, og eventuelt i samråd med ekstern biveileder fra bedrift eller forvaltning.

Industriell økologi gjelder samspillet mellom menneskapte systemer og naturen, og hvordan de påvirkes av teknologi, samfunn og menneskelige faktorer. Industriell økologi undersøker material- og energistrømmer i industri- og forbruksaktiviteter, og påvirkninger de har på miljø, helse og fremtidig ressurstilgang. Systemanalysemetoder i industriell økologi er livsløpsvurdering, materialstrømsanalyse, kryssløpsanalyse, systemteknikk, kost-nytte-analyse, risikovurdering, og beslektede metoder.

Masteropppgaven anvender metoder i industriell økologi på ett eller flere av følgende tema:

 • Økosystemer og bioressurser
 • Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet
 • Energi, transport og bygd miljø
 • Bærekraftige produksjon- og forbrukssystemer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap innen analyse av miljøpåvirkning fra utvalgte menneskeskapte systemer og kunnskap om teori, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger av miljøsystemanalyse. Anvendelser avhenger av oppgaveformulering og kan gjelde økosystemer og bioressurser, sirkulær økonomi og ressurseffektivisering, energi, transport og det bygde miljø, eller bærekraftog produksjon og forbruk.

Etter fullført emne skal studenten ha opparbeidet ferdigheter til å:

 • gjøre bruk av bærekraftsanalyse på systemnivå i en forskningssammenheng, avhengig av oppgaveformulering enten livsløpsvurdering, miljøkonsekvensvurdering, materialstrømsanalyse, eller kryssløpsanalyse.
 • definere og vurdere miljøstrategier basert på livsløpstenkning og systemtenkning.
 • strukturere og planlegge vitenskapelig arbeid.
 • opparbeide innsikt i kunnskapsfronten gjennom litteraturstudie og vurdere egen forskning i forhold til kunnskapsfronten
 • gjennomføre detaljert og bred analyse innenfor et gitt område med bruk av vitenskapelig metode, som for empirisk forskning, analyse of tolkning av vitenskapelige data, eller utvikling og bruk av modeller for prospektiv analyse;
 • gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid, herunder utarbeide fremdrift- og milepælsplaner, rapportere utkast og endelige forskningsresultater, og sammenfatte fmetode og resultater iu en vitenskapelig rapport i henhold til vitenskapelige standarder.

Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse i miljøsystemanalyse på masternivå. Dette innebærer å:

 • beskrive produkt-tjenestesystem og produksjon-forbrukssystem på systemnivå og tilpasset en praktisk sammenheng.
 • diskutere og vurdere interesser, normer, praksis og meninger innenfor rammer for bærekraftsvurdering og gjøre kritiske refleksjoner rundt vitenskapelige, samfunnsmessige, etiske og miljømessige aspekter ved eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium, muntlige fremføringer. Masteroppgaven leveres i form av en skriftlig rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak.

Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Forkunnskapskrav

TEP5100 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU