course-details-portlet

TEK2119 - Produktutvikling for automatisert produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Utvikling av produkter til produksjon i en automatisert produksjonslinje. Kompetanse og ferdigheter studenten har utviklet i emner som materiallære, idéutvikling og visualisering, form og tredimensjonal modellutvikling, dataassistert design, produktdesign , universell utforming og produksjonsmetoder skal utnyttes i en helhetlig produktutviklingsprosess.

Emnet vil simulere en produktutviklingsprosess som kan ligge nært opptil den arbeidsform de møter etter endt studie. Design, material , produksjonsteknikker og bærekraftskrav skal være styrende for produktet som skal utvikles.

Samarbeid med studenter i andre studieløp, som maskiningeniør og masterstudenter i bærekraftig vareproduksjon, kan forventes.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Kandidaten kan anvende fagterminologi for å kunne beskrive og begrunne valg som er tatt i produktutviklingsprosessen.
 • Kandidaten skal bygge på og forsterke tidligere oppnådd fagkunnskap fra emner.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon.
 • Kandidaten kan begrunne hva som er hensiktsmessig løsning i forhold til materialer, designutforming og konseptuelle kriterier i produktutviklingen.

FERDIGHETER

 • Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre en produktutviklingsprosess fra idéstadiet til prototyping.
 • Kandidaten skal kunne utnytte sine kunnskaper om hvordan velge riktige materialer til ulike typer design.
 • Kandidaten kan evaluere og diskutere egne og andres arbeid ved å benytte fagterminologi, samt utføre dette på en objektiv måte.
 • Kandidaten kan vurdere kvaliteten på andre studenters produktforslag basert på generelle krav.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet preges av at ulike arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter flyter over i hverandre. Emnets arbeidsformer er i hovedsak basert på prosjektarbeid.

Andre arbeidsmåter vil være:

 • Gruppearbeid
 • Studentaktive undervisningsformer
 • Akademisk skriving
 • Medstudentevaluering
 • Muntlige presentasjoner
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Selvstudier og egenstyrte arbeidsperioder, individuelt eller i gruppe

Mer om vurdering

Mappa skal bestå av et helhetlig prosjektarbeid hvor produktutviklingsprosessen dokumenteres på formålstjenlig måte. Denne leveres digitalt i Inspera.

Prosjektet skal presenteres muntlig og diskuteres i to omganger i løpet av semesteret.

Ikke bestått: Ny mappe må leveres ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktdesign og teknologi (BTEKD)

Forkunnskapskrav

Studenten bør ha kunnskap som tilsvarer samme faglig innhold som emner i semester 1-3 på Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik: https://www.ntnu.no/studier/btekd/studiets-oppbygging eller Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, (Trondheim-Gjøvik-Ålesund) Maskiningeniør: https://www.ntnu.no/studier/bimaskin/oppbygging

Eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumslitteratur opplyses ved semester start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU