course-details-portlet

SOL420 - Ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer E
Oppgave 40/100 ALLE

Faglig innhold

Emne gir en inngående og oppdatert innføring i fagfeltet ledelse. Det faglige innholdet bygger på forståelsen av ledelse som et komplekst kontekstuelt, relasjonelt, prosessuelt og emosjonelt fenomen. I tillegg til ulike teoretiske perspektiv, gir faget innsikt i praktiske ledelsesutfordringer gjennom gjesteforelesninger med ledere fra ulike virksomheter.

Tematiske stikkord:

Ledelse i den digitale tidsalder
Ledelse på norsk
Ledelse og medarbeiderskap
Emosjoner og ledelse
Relasjonell ledelse
Ledelse og kommunikasjon
Ledelse som diskurs
Ledelse som meningsskaping
Ledelse i et etisk perspektiv
Ledelse i kompleksitet
Ledelse i kunnskapsintensive virksomheter
Ledelse av kreativitet og innovasjon
De mørke sidene ved ledelseLæringsutbytte

Kunnskap:
- Ha inngående og oppdatert kunnskap om relevante teorier og empiri innen ledelse.
- Ha bred innsikt i relevante ledelsesmessige problemstillinger og kunne anvende kunnskapen på nye områder, både nasjonalt og internasjonalt.
- Ha solid kunnskap om vitenskapelige metoder i ledelsesforskning.

Ferdigheter:
- Være i stand til å forstå og analysere problemstillinger knyttet til ledelse på en kritisk, reflektert måte.
- Kunne evaluere relevante fremgangsmåter og reflektere over valg som tas i ulike beslutningssituasjoner.
- Være i stand til å oppdatere seg og kunne anvende kunnskap og erfaring for faglig og personlig utvikling gjennom hele yrkeskarrieren

Generell kompetanse:
- Være i stand til å kommunisere om ledelsesfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på tvers av fagområder og bransjer.
- Ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne reflektere over etiske problemstillinger og utøve ledelse på en måte som ivaretar hensyn til samfunnsansvar og bærekraft.
- Ha solid grunnlag til å utøve ledelse i en digital kontekst
- Kunne være en konstruktiv ressurs i ledelse av innovasjonsprosesser
- Ha evnen til å forholde seg til ledelseslitteratur og trender innen
ledelse på en kritisk, reflektert måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, presentasjoner. Det legges vekt på aktiv deltakelse i gruppearbeid og plenum.

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.

Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler
Oppgaven som teller 40% av endelig karakter består av ett skriftlig arbeider. Arbeidet utføres i grupper på to studenter, ev individuelt.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Regnskap og revisjon (MRR)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell


Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOL420 7.5 01.01.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: B
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU