SOL420 - Ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer ALLE
Mappevurdering 50/100

Faglig innhold

Faget gir en bred historisk og tematisk innføring i fagfeltet ledelse. Det faglige innholdet spenner fra tidlige trekkteorier til de nyeste ledelsesteoriene, med vekt på sistnevnte. I tillegg gir faget et innblikk i gleder og utfordringer ved ledelse gjennom gjesteforelesninger med ledere fra ulike virksomheter.

Tematiske stikkord:
Trekkteorier, lederarbeid, lederroller, lederstiler, situasjonsbestemt ledelse, ledelse på norsk, deltakende ledelse, karismatisk ledelse, transformasjonsledelse, verdibasert ledelse, ledelse av team, ledelse av mangfold, kjønn og ledelse, coaching/superledelse,autentisk ledelse, kunnskapsledelse, relasjonell ledelse, ledelse som diskurs

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har oversikt over og innsikt i ledelse, ledelsesteorier og utfordringer
knyttet til ledelse
- har forskningsbasert kunnskap om de mest sentrale sidene ved ledelse i
organisasjoner
- har oversikt over sentrale perspektiv på å lede mennesker og
virksomheter som et nyttig utgangspunkt for utvikling av eget lederskap,
samt analyse av andres.

Ferdigheter
Studenten
- kan analysere ulike teorier og perspektiv på ledelse
- er i stand til å identifisere og analysere ledelsesutfordringer gjennom
anvendelse av ulike ledelsesteorier og modeller
- kan arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsing knyttet
til ledelse

Generell kompetanse
Studenten
• kan utøve ledelse på en faglig reflektert og etisk bevisst måte
• har evnen til å forholde seg til ledelseslitteratur og trender innen
organisasjon og ledelse på en kritisk, reflektert måte.
• kan kommunisere om ledelsesfaglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner med så vel organisasjon- og ledelsesforskere som ledere i
ulike virksomheter
• er i stand til å bruke teoretisk kunnskap og egne erfaringer som grunnlag
for utvikling av eget lederskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, presentasjoner. Det legges vekt på aktiv deltakelse i gruppearbeid og plenum.

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen, Master i finansiell økonomi og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse og Master i International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).
Ingen utover opptakskravet

Kursmateriell

1. Yukl, Gary A. 2013. Leadership in Organizations. 8th ed. Boston: Pearson 2. Kompendium Ledelse SOL 420 med følgende innhold (dog med forbehold om endringer): Wennes, G. (2006). Kunstledelse. Om ledelse av og i kunstneriske virksomheter. Oslo, Abstrakt forlag, s. 21-44 (kapittel 1 og 2) Vie, O.E. (2012). Ledelse på norsk. - I skjæringsfeltet mellom faglig og profesjonell ledelse, Magma, s. 49-56. Personlighet som suksessfaktor blant norske ledere. I: Skogstad og Einarsen (red). Ledelse på godt og vondt – Effektivitet og trivsel, Bergen, Fagbokforlaget, s. 79-99. Pittinsky, T.L. and Simon, S. (2007). Intergroup leadership, The Leadership Quarterly, 18, s. 586-605. Eide, D. (2005). Kunnskapsprosesser og emosjoner – en ontologisk forankring og integrering. I: Nyeng og Wennes (red). Kan organisasjoner føle? Oslo, Cappelen Akademisk forlag, s.101-119. Wennes, G. (2005). Sosial kompetanse i arbeidslivet: Må ha det bare må ha det? Om relasjoner og kompetanse i kartleggingsøyemed. I: Nyeng og Wennes (red). Kan organisasjoner føle? Oslo, Cappelen Akademisk forlag, s. 139-155. Sy, T., Saavedra, R. and Côté, S. (2005). The Contagious Leader: Impact of the Leader’s Mood on the Mood of Group Members, Group Affective Tone and Group Processes. Journal of Applied Psychology, Vol. 90(2), s. 295-305. Yukl. G. (2008). How Leaders influence organizational effectiveness, The Leadership Quarterly, Vol. 19, s. 708-722. Hannah, S.T., Avolio, B.J., Luthans, F. and Harms, P.D. (2008). Leadership efficacy: Review and future directions, The Leadership Quarterly, Vol. 19, s. 669-692. Coleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78-90(2):78 Collins, J. (2001). Level 5 leadership: The triumph of humility and fierce resolve. Harvard Business Review 79 (1), 66-76 Yammarino, F.J., Dionne, S.D., Schriesheim, C.A.and Dansereau F.(2008). Authentic leadership and positive organizational behavoir: A meso, multi-level perspective, The Leadership Quarterly, 19: 693-707. George, B., Sims, P., McLean, A.N., and Mayer, D. (2007). Discovering Your Authentic Leadership. Harvard Business Review, 85 (2):129-138 Avolio, B.J. and Gardner, W.J. (2005). Authentic Leadership development: Getting to the rootof positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16: 315-338. Foldy, E.G., Goldman, L. and Ospina, S. (2008). Sensegiving and the role of cognitive shifts in the work of leadership, The leadership Quarterly, Vol. 19, s. 514-529. Koivunen. N. (2007). The processual nature of leadership discourses. Scandinavian Journal of Management, Vol. 23, s. 285-305. Uhl-Bien. M. (2006). Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing. The Leadership Quarterly, Vol. 17, s. 654-676. Mintzberg, H. (1998). Covert Leadership: Notes on managing professionals. Harvard Business Review, 76 (6): 140-147. Uhl-Bien. M., Marion, R. and McKelvey, B. (2007). Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era, The Leadership Quarterly, Vol. 18, 298-318. Price, T.L. (2008). Kant’s advice for leaders: ”No, you aren’t special”, The Leadership Quarterly, Vol. 19, s. 478-487. Anbefalt litteratur: Bass, Bernard M. (1990). Bass & Stodgill's Handbook of Leadership. Theory, Research & Managerial Applications. 3. utgave. New York, Free Press. Clegg, S., Korberger, M. & Pitsis, T. (2008). Managing and organizations: an introduction to theory and practice. London: Sage Csikszentmikahalyi, Mikaly (2000). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco, Jossey- Bass Publishers. DuBrin, Andrew J. (1998). Leadership. Research, findings, practice and skills. Boston, Mass, Hougton Mifflin. Fayol, Henry (1949). General and Industrial Management. London, Pitman. Grint, Keith (1995). Management. A Sociological Introduction. Cambridge, Polity Press. Hochschild, Arlie Russell (2003). The Managed Heart. Commercialization of human feeling, 2nd edition. University of California Press. Kotter, John P. (1990). A Force for Change. How Leadership Differs from Management. NewYork. The Free Press. Lakoff, G. og Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press. Machiavelli, Niccolò (1988). Fyrsten. Oslo, Aventura. Morgan, Gareth (1998). Organisasjonsbilder. Innføring i organisasjonsteori. Oslo, Universitetsforlaget. Nyeng, Frode og Wennes, Grete (red.)(2005). Kan organisasjoner føle? Oslo, Cappelen Akademisk Forlag. Næss, Arne (2005). Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og fornuft. 3. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (2005) (Eds). Handbook of Positive Psychology. London: Oxford University Press. Stogdill, Ralph Melvin (1974). Handbook of leadership. New York, Free Press. Strand, Torodd (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. 2 utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Sørhaug, Tian (2004). Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi. Bergen, Fagbokforlaget. Taylor, F. W. (1911). Principles of Scientific Management. New York. Harper & Row. Weick, Karl E. (1995). Sensemaking in Organisations. Thousand Oaks, CA, Sage Publications.
Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 ALLE 28.05.2018 15:00 JC12
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.