SMF0002 - Kommunikasjon og norsk for Y-vei

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Akademisk forberedelse
- Grunnleggende om vitenskapelig metode
- Kildekritikk og rett bruk av kilder
- Bruk av tekstbehandling, søkemotorer og bibliotekstjenester
- Skriftlig arbeid
- Skriving av studentoppgaver, som drøftingsoppgaver og sammendrag
- Temasetninger og avsnittsinndeling
- Grunnleggende norsk grammatikk og rettskriving
- Engelsk
- Skriving av studentoppgaver på engelsk
- Lesing av faglige og akademiske tekster
- Akademisk stil, setningsbinding og ordforråd
- Grunnleggende engelsk grammatikk og rettskriving

Kommunikasjon
- Grunnleggende kommunikasjonsteori
- Mål- og mottakeranalyse, og segmentering

Fagspråk
- Møter og presentasjoner
- Forberedelse og gjennomføring av muntlige presentasjoner
- Planlegging, organisering og gjennomføring av møter/seminar

Prosjektarbeid
- Prosjektorganisasjonen, formål og betydning
- Planlegging og gjennomføring av prosjektoppgaver
- Samarbeid i grupper

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
- Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
- Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
- Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
- Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
- Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
- Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
- Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse:
- Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
- Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
- Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
- Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

- Gruppearbeid
- Studentaktive undervisningsformer
- Oppgaveløsning
- Akademisk skriving
- Prosjektarbeid
- Medstudentevaluering
- Lage spørsmål til, og gjennomføre digitale testerBruk av IKT: Tekst, video, presentasjonsverktøy, sosiale media, tankekart
- Forelesninger
Bruk av egen PC og relevant programvare. Smarttelefon med kamera.

Obligatoriske arbeidskrav:
Medstudentevalurering på minimum 1-2 arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Etter avtale med emneansvarlig er det mulig å levere ny mappe innen en fastsatt frist.

Vurderingsformer:
Mappen består av minimum fem arbeider, herav 1 muntlig presentasjon. Det beregnes en helhetlig karakter.Totalt gjøres 6-8 arbeider, studenten kan selv velge hvilke arbeider i tillegg til muntlig presentasjon som skal utgjøre mappen, men med minimumskrav til omfang. Omfang angis for hvert arbeid i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Maskiningeniør (BIMAS)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.