course-details-portlet

PSY3913 - Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave og muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Faget består av en masteroppgave og obligatorisk masteroppgaveseminar. Masteroppgaven består av en vitenskapelig undersøkelse (empirisk eller teoretisk) over et valgt tema. Studenten må eksplisitt beskrive i innledningen hvordan oppgaven er relevant innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Studentene skal kontakte veileder for råd om valg av oppgavetema.

Alle masterstudenter skal fylle ut en masteroppgaveavtale før instituttet godkjenner tema og oppnevner veileder.

a. Retningslinjer for søknad om veileder på master. Det stilles krav om prosjektbeskrivelse (max 5 sider) som skal inneholde forskningsformål, teoretisk forankring, metodisk inngang og praktisk gjennomføring.

b. Tidspunkt for søknad om veileder - 15 april.

c. Prosess for tildeling av veileder. Studentene må få underskrift fra veileder før 15 april. Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder. Søknadsskjema fås ved instituttkontoret. Det er utarbeidet egne retningslinjer for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten -har høy grad av innsikt i det temaet som studenten har valgt å skrive masteroppgave om.Ferdigheter:Studenten-kan utvikle problemstillinger-kan skrive prosjektbeskrivelser.-kan disponere tiden for å gjennomføre forskningsprosjekt-kan motta råd og innspill fra andre i forhold til egen forskning-kan gjennomføre prosessen for et avgrenset forskningsarbeid-kan gi en muntlig og skriftlig fremstilling av et selvstendig forskningsarbeid. -kan vurdere etikk i forskningsarbeidGenerelle ferdigheterStudenten -kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.-kan rapportere forskning muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning.

Minimum 50% deltakelse på masteroppgaveseminar.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Masteroppgaveseminaret i første semester består av informasjon om hvordan finne tema, veileder og utforming av prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal leveres 15. april i 2. semester. Masteroppgaveseminaret i tredje semester består av en forelesning som gir tips og råd om prosessen med å skrive masteroppgave og et seminar der studenten presenterer og diskuterer med andre studenter og ansatte sitt masteroppgaveprosjekt. Hensikten med masteroppgaveseminaret er å gi studenten øvelse i å presentere og diskutere eget prosjekt, samt at det gis tips og råd om masteroppgaven til den enkelte student. Deltakelse ved masteroppgaveseminarene må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. Det kan søkes dispensasjon fra obligatorisk tilstedeværelse dersom studenten tilbringer semester i utlandet. I slike tilfeller må det avtales en kompensatorisk aktivitet med koordinator for oppgaveseminarene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på masteroppgaveseminar.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave i monografiform eller i artikkelform. Muntlig presentasjon og eksaminasjon av oppgaven, hvor oppgaven er basis for evalueringen. Den muntlige eksaminasjon består av en presentasjon fra studenten på ca. 10 minutter og en utspørring. Muntlig eksaminasjon brukes for å justere karakteren. Studenten kan velge en åpen eller lukket eksamen. Hvis det er en åpen eksamen kan det være tilhørere tilstede under eksaminasjonen, hvis det er en lukket eksaminasjon er kun komitéen og studenten tilstede. Ved valg av åpen eksamen har studenten anledning til å ta med seg inntil 5 personer. Studenten informerer eksamensansvarlig ved instituttet, ved innlevering av oppgaven, om det skal være åpen eller lukket, slik at sensorene får beskjed i forkant av eksaminasjonen. Frist for innlevering av masteroppgave er 1. mai.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i mastergraden i arbeids- og organisasjonspsykologi skal være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3902 45.0 HØST 2012
PSY3907 45.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave og muntlig eksamen 100/100

Utlevering
18.09.2023

Innlevering
02.10.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave og muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU