PSY3913 - Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Faget består av en masteroppgave og to obligatorisk masteroppgaveseminarer (1. semester og 3. semester).

Masteroppgaven består av en vitenskapelig undersøkelse (empirisk eller teoretisk) over et valgt tema. Studenten må eksplisitt beskrive i innledningen hvordan oppgaven er relevant innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.

Studentene skal kontakte veileder for råd om valg av oppgavetema. Alle masterstudenter skal fylle ut en masteroppgaveavtale før instituttet godkjenner tema og oppnevner veileder. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder. Frister for søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder bekjentgjøres av instituttet. Søknadsskjema fås ved instituttkontoret. Det er utarbeidet egne retningslinjer for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet.

Masteroppgaveseminaret i første semester består av informasjon om hvordan finne tema, veileder og utforming av prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal leveres 15. april i 2. semester.

Masteroppgaveseminaret i tredje semester består av en forelesning som gir tips og råd om prosessen med å skrive masteroppgave og et seminar der studenten presenterer og diskuterer med andre studenter og ansatte sitt masteroppgaveprosjekt. Hensikten med masteroppgaveseminaret er å gi studenten øvelse i å presentere og diskutere eget prosjekt, samt at det gis tips og råd om masteroppgaven til den enkelte student.

Deltakelse ved masteroppgaveseminarene må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. Det kan søkes dispensasjon fra obligatorisk tilstedeværelse dersom studenten tilbringer semester i utlandet. I slike tilfeller må det avtales en kompensatorisk aktivitet med koordinator for oppgaveseminarene.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
-har høy grad av innsikt i det temaet som studenten har valgt å skrive masteroppgave om.

Ferdigheter:

Studenten
-kan utvikle problemstillinger
-kan skrive prosjektbeskrivelser.
-kan disponere tiden for å gjennomføre forskningsprosjekt
-kan motta råd og innspill fra andre i forhold til egen forskning
-kan gjennomføre prosessen for et avgrenset forskningsarbeid
-kan gi en muntlig og skriftlig fremstilling av et selvstendig forskningsarbeid.
-kan vurdere etikk i forskningsarbeid


Generelle ferdigheter
Studenten
-kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.
-kan rapportere forskning muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på masteroppgaveseminar.

Mer om vurdering

Vurderingsform:

Masteroppgave i monografiform eller i artikkelform.

Muntlig presentasjon og eksaminasjon av oppgaven, hvor oppgaven er basis for evalueringen. Den muntlige eksaminasjon består av en presentasjon fra studenten på ca. 10 minutter og en utspørring. Muntlig eksaminasjon brukes for å justere karakteren. Studenten kan velge en åpen eller lukket eksamen. Hvis det er en åpen eksamen kan det være tilhørere tilstede under eksaminasjonen, hvis det er en lukket eksaminasjon er kun komitéen og studenten tilstede.

Frist for innlevering av masteroppgave er 1. mai.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Alle eksamener i mastergraden i arbeids- og organisasjonspsykologi skal være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3902 45.0 01.09.2012
PSY3907 45.0 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.