course-details-portlet

PPU4684 - Fagdidaktikk 1 - religion og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner.

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i fagene. Læring omfatter både kognitive, kroppslige, estetiske og skapende læringsprosesser. Læringsprosessen vil også påvirkes av affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser.

Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om utviklingen av faget som skole-, kultur og forskningsfag
 • har bred kunnskap om gjeldende læreplan for faget
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i faget
 • har kunnskap om elevmangfold og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om hvordan arbeid med utvikling av grunnleggende ferdigheter kan integreres i faget

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan til planlegging og gjennomføring av undervisning
 • kan planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer
 • kan planlegge og gjennomføre variert undervisning som fører til gode læringsprosesser
 • kan utvise profesjonsfaglig digital kompetanse i arbeidet med å fremme god læring
 • kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere skriftlige og muntlige faglige resonnement knyttet til relevante fagdidaktiske spørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og etiske problemstillinger
 • kan analysere og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er første del av fagdidaktikk i lærerutdanningen, og undervisningen går over ett semester.

For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom disiplinfaglig kompetanse, undervisningspraksis, tilegnelse av fagdidaktiske teorier og begreper samt refleksjon over egen undervisningspraksis og samarbeid med praksisfeltet. Studentene får erfaringer med varierte undervisnings- og arbeidsformer, og ulike læringsarenaer.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det kreves derfor 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen i faget. Det er avgjørende at studentene utvikler seg til selvstendige og ansvarlige lærere som er i stand til å samarbeide med sine medstudenter og framtidige kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for medstudenters og kollegers faglige utvikling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider til veiledning
 • 75% deltakelse i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen skrives på norsk, svensk eller dansk.

Ved stryk på eksamen i emnet kan «Arbeider» leveres som en utbedret versjon en gang til.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4784 7.5 HØST 2015
PPU4263 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU