course-details-portlet

PPU4651 - Fagdidaktikk 2 - engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 8 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/rapport
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
FoU-rapport 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 8 timer

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner.

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i fagene. Læring omfatter både kognitive, kroppslige, estetiske og skapende læringsprosesser. Læringsprosessen vil også påvirkes av affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser.

Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Å analysere og se sammenhenger mellom ulike perspektiver, teorier og forskningsstudier inngår i læringsmålene for emnet. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om teorier knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier
 • har kunnskap om tilpasset opplæring og om tilrettelegging for elever på ulike studieprogram
 • har inngående kunnskap om vurderingsformer
 • har kunnskap om fagets samfunnsmessige relevans
 • har inngående kunnskap om undervisningsfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori om undervisning og elevers læring
 • kan variere og tilpasse opplæringen i samsvar med gjeldende læreplanverk
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglig utvikling
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å arbeide systematisk med elevers læring i faget og bidra til å fremme et godt læringsmiljø, både sosialt og faglig
 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og fagdidaktisk teori
 • kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, bidra i utviklingsarbeid, samt gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger
 • kan reise faglig relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og selvstendig gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og slik bidra til utvikling av praksiser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er andre del av fagdidaktikk i lektorutdanningen, og undervisningen går over ett semester.

For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom undervisningserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, samt refleksjon omkring egen undervisningspraksis og samarbeid med praksisfeltet. Studentene får erfaringer med varierte undervisnings- og arbeidsformer, og ulike læringsarenaer.

Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-prosjektet gjennomføres i ett av studentens to fagdidaktikkemner (omtalt som fag A i vurderingsordningen).

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det kreves derfor 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen i faget. Det er avgjørende at studentene utvikler seg til selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine medstudenter og framtidige kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • FoU- oppgave til veiledning
 • Presentasjon på FoU-konferansen
 • 75 % deltagelse i undervisning
 • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen skrives på engelsk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4241 7.5 HØST 2016
PPU4541 7.5 HØST 2016
PPU4751 7.5 HØST 2016
PPU4540 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
05.12.2022


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.06.2023

Innlevering
05.06.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
07.12.2022

Innlevering
07.12.2022


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FoU-rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
07.06.2023

Innlevering
07.06.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU-rapport 1/3

Utlevering
05.06.2023

Innlevering
09.06.2023


15:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU