MUSV3122 - Jazzstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Gjennom forelesninger og pensumlitteratur er dette kurset viet kritisk tenkning, ulike temaer og forskjellige innfallsvinkler til jazzstudiet basert på en bredt utvalgt litteratur. I storparten av kurset vil fokus være på nyere akademisk jazzlitteratur, selv om tematikken i de enkelte tekstene også vil bli satt inn i en bredere kontekst innenfor den jazzkritiske tenkningens historie. Hovedmålet med kurset er at deltakerne skal (1) oppnå spesialkjennskap til viktige momenter i jazzforskningen både i samtid og i historie, (2) bli kjent med tekster av viktige forfattere innenfor jazzstudier, forskning og kritisk tenkning i fortid og nåtid, (3) gjennom individuelle semesteroppgaver lære og praktisere grunnleggende metoder innenfor moderne jazzforskning.

Læringsutbytte

Læringsmål
Kunnskaper:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3122 skal ha
– spesialisert kunnskap om jazzforskning og jazzhistoriografi
– spesialisert kunnskap om fagspesifikk teori og diskurser.
– generell kunnskap om forholdet mellom jazzstudier og ulike akademiske disipliner.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3122
– kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form
– kan uavhengig identifisere, vurdere og utvikle forståelse av relevante forskningsbaserte problemer i jazzstudier.
– har fått spesialisert kunnskap om forskningsmetoder knyttet til jazzstudier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner.
Obligatoriske aktiviteter.

Emnet er bygget opp som et kontinuerlig seminar som består av både diskusjoner og forelesninger. Diskusjonene vil bygge på leseoppgaver, lytte- og seeroppgaver bl.a. basert på videoer. Sammen med plenumsdiskusjonene er disse aktivitetene lagt opp som ukentlige kursoppgaver.

NB: Siden dette emnet er lagt opp som et diskusjonsorientert seminar der forberedelse til de enkelte diskusjonene er en viktig del av det pedagogiske opplegget, må alle tekster være grundig lest før hver gang.

Evaluering:
Enten en hjemmeeksamen
eller en mappeevaluering med innleveringer vektet 40 % og semesteroppgave 60 %.
eller en bacheloroppgave (15-20 sider) under veiledning.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Oppgaveformulering velges i samråd med faglærer og tar utgangspunkt i emnets pensumliste. Oppgaven veiledes individuelt med 5 timeverk. Endelig oppgaveformulering må være godkjent av faglærer senest ved halvgått semester. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider, 12 punkt, 1,5 linjeavstand.

Obligatoriske aktiviteter

  • Korte ukentlige svarinnlegg på oppgaver (norsk eller engelsk)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.