course-details-portlet

MUSV3118 - Kompositoriske formstrategier A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet kombinerer analytiske og estetiske partiturstudier med studier av musikalsk analyseteori. Målet er å gi innsikt i ulike måter å formulere et musikalsk forløp på. Med utgangspunkt i et utvalg musikalske teori- og analysemetoder, blir formprosessen i komposisjoner fra forskjellige epoker, og med forskjellig estetisk grunnlag, studert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3118

 • har fordypet kunnskap om kompositoriske formstrategier
 • har generell kunnskap om det musikkvitenskapelige og komposisjonsfaglige området fordypningen hører inn under
 • har kunnskap om faghistoriske og nyere problemstillinger knyttet til emnet
 • har kunnskap om fagspesifikk teori og metode knyttet til emnet
 • har kunnskap som muliggjør komposisjonshistorisk og vitenskapsteoretisk plassering av emnet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3118

 • kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen emnet
 • kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
 • kan anvende analytiske metoder på selvstendig kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og et lesepensum kombinert med analysepensum og praktiske øvelser der dette er relevant for emnets innhold og fokusering.

Mer om vurdering

Maksimum lengde på analyseoppgaven: 10 maskinskrevne sider (1,5 linjeavstand, 12 pkt. skrift).

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV3017 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Komposisjonsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
21.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU