course-details-portlet

MEKG1101 - Mekanikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

STATIKK: Statikkens grunnlag. Kraft og moment. Statisk likevekt. Plane fagverk og rammekonstruksjoner. Punktlast og fordelt last. Statisk bestemthet. Aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment.

FASTHETSLÆRE: Arealsenter og arealmoment. Spenning, tøyning og elastisitet. Normalspenning og skjærspenning. Bjelkedeformasjoner. Torsjon av sirkulære tverrsnitt.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene Mekanikk 1 og 2 danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk.

Mekanikk 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • kunne gjøre rede for hvordan krefter og belastninger virker på konstruksjoner og hva som skjer inne i en belastet konstruksjon
 • ha god kjennskap til den grunnleggende sammenhengen mellom statikk og fasthetslære
 • kunne beregne arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre
 • ha god kjennskap til definisjonen av spenning og tøyning
 • ha god kjennskap til lineær bjelketeori (Euler-Bernoulli) og vite hvordan den kan anvendes i praktiske situasjoner
 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • bruke fysisk innsikt til å analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet
 • beregne reaksjonskrefter og leddkrefter i enkle fagverk og rammekonstruksjoner ved ulike lastpåkjenninger
 • beregne, skissere og tolke diagrammer for aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment i enkle konstruksjoner
 • beregne normalspenninger i ulike snitt av konstruksjonselementer
 • beregne skjærspenninger og -tøyninger som følge av torsjon på sirkulære tverrsnitt
 • bruke digitale verktøy for beregninger

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • ha kjennskap til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne forklare hvor godt elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses ved hjelp av forenklede matematiske modeller av konstruksjonen
 • ha en god forståelse av sammenhengen mellom den grunnleggende teorien og den praktiske anvendelsen av faget
 • gjennom statikk og fasthetslæren ha god kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor likevekt og elastisitet
 • ha grunnleggende konstruksjonsforståelse for mer avansert styrkeberegning i senere årskurs
 • ha tilegnet seg forståelse for grunnleggende problemstillinger innen statikk og fasthetslære og kunne formidle disse til andre innen eget fagfelt
 • ha forståelse av sammenhengen mellom ytre påkjenninger på en konstruksjon og konstruksjonens materialegenskaper
 • ved bruk av fysisk innsikt kunne analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet
 • kunne anvende et grunnleggende relevant begreps- og formelapparat

Digital kompetanse

Programmering i Python: Enkle beregninger, plotting av kurver, lese data fra fil, numerisk integrasjon, regresjon.

Bærekraftskompetanse

Emnet bidrar til å gi studentene det nødvendige grunnlaget for å designe sikre og økonomiske konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, dataøvinger med Python, laboratorieøving.

2/3 av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Emnet er tilrettelagt for nettstudenter og videoforelesninger med gjennomgang av teori og eksempelregning blir lagt ut på læringsplattformen. Veiledning av nettstudenter gjennomføres både synkront ved bruk av verktøy som f.eks. Zoom, og asynkront ved bruk av "forum".

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august. Skriftlig eksamen kan omgjøres til muntlig etter vurdering fra faglærer.

Kursmateriell

 • Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk - Del 1: Likevektslære.
 • Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk - Del 2: Fasthetslære.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MEKT1101 7.5 HØST 2023
MEKT1201 7.5 HØST 2023
MEKG1001 7.5 HØST 2023
MEKG1001F 7.5 HØST 2023
MEKA1001 7.5 HØST 2023
MEKT1001 7.5 HØST 2023
VB6103 7.5 HØST 2023
TKT4116 7.5 HØST 2023
TKT4118 7.5 HØST 2023
BYG2251 7.5 HØST 2023
MEKA1101 7.5 HØST 2023
VB6046 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Maskinkonstruksjon
 • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU