course-details-portlet

KLH3204 - Innføring i klinisk helsevitenskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til klinisk helsevitenskap og fokuserer spesielt på klinisk forskning og kliniske problemstillinger hos store og sårbare pasientgrupper. Emnet gir en innføring i utfordringer og viktighet av forskning innenfor disse pasientpopulasjonene, og berører tema som forekomst, risikofaktorer, prognostiske faktorer og komorbiditet ved fedme, smerte/ utmattelse og palliasjon. Organisering av helsehjelp analyseres med fokus på forebygging og behandling/oppfølging med tanke på å skape gode og forutsigbare pasientforløp. Emnet vektlegger betydningen av forebygging og god kommunikasjon; både kommunikasjon med pasienter og pårørende, men også med annet helsepersonell, NAV og andre støttespillere. Emnet tematiserer også betydningen av mestringsorientert praksis som innfallsvinkel for pasienter som kan nyttiggjøre seg endrede strategier for mestring av langvarige plager og belastende livssituasjoner. Mestring i denne sammenhengen har en psykologisk innfallsvinkel, men innebefatter også tema som livsstil, ernæring, fysisk aktivitet og tilrettelegging. Kontakt og ivaretagelse av pårørende, og opplevelse av stigma som ofte kan være forbundet med fedme, smerte, utmattelse og palliasjon drøftes.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten:
• kunne gjøre rede for utfordringer med rekruttering av sårbare pasienter til kliniske studier og forstå hvorfor det er avgjørende at disse gruppene er representert i studier
• kunne drøfte etiske utfordringer og dilemma knyttet til kliniske problemstillinger og klinisk forskning på store og sårbare grupper av pasienter med fedme, smerte, utmattelse og palliasjon
• forstå og kunne diskutere metodiske utfordringer knyttet til klinisk forskning på sårbare pasientgrupper
• ha bred oversikt over forekomst, risikofaktorer, prognostiske faktorer og komorbiditet ved fedme, smerte, utmattelse og palliasjon
• ha bred oversikt over kartlegging og utredningsbehov ved fedme, smerte, utmattelse og palliasjon
• forstå betydningen av og muligheter for forebygging av helseutfordringer som fedme, smerte og utmattelse, og kjenne til egen og andre profesjoners rolle i en tverrfaglig tilnærming til aktuelle pasientgrupper
• kunne gjøre rede for ulike livsstilsfaktorer og deres betydning i forebygging og behandling av helseutfordringer som fedme, smerte og utmattelse
• ha kunnskap om betydningen av kommunikasjon i kontakt med pasienter, pårørende, annet helsepersonell og andre støttespillere
• ha kunnskap om betydningen av å jobbe med mestring og mestringsstrategier for pasienter med fedme, smerte, utmattelse og pasienter i palliativ fase
Ferdighetsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
• gjøre rede for utfordringer og etiske dilemma og kunne anvende denne kunnskapen ved planlegging av klinisk forskning på grupper av pasienter med fedme, smerte, utmattelse og pasienter i palliativ fase
• anvende kunnskap om metodiske utfordringer i planlegging av kliniske forskningsprosjekt
• gjøre rede for forekomst, risikofaktorer, prognostiske faktorer og multimorbiditet ved fedme, smerte, utmattelse og palliasjon
• gjøre rede for hvordan drivere på samfunnsnivå kan forårsake og opprettholde symptomer ved fedme og smerte/utmattelse
• diskutere betydningen av tverrfaglig vurdering, samhandling og god kommunikasjon i forskning og klinisk arbeid med pasienter med komplekse problemstillinger
• forstå pårørendes ressurser og utfordringer i ulike faser av et sykdomsforløp og anvende denne forståelsen for god ivaretakelse av pårørende i klinisk arbeid og forskning

Generell kompetanse:
Etter fullført emne kan kandidaten:
• reflektere og diskutere utfordringer knyttet til klinisk forskning på sårbare grupper
• diskutere ulike former for organisering av helsehjelp for pasienter med fedme, smerte, utmattelse og palliasjon gjennom et pasientforløp / livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk arbeid individuelt eller i gruppe. Undervisningen vil foregå i blokkuker. Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres til muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter: Refleksjonsoppgave individuelt eller i gruppe med skriftlig innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som ved opptak til masterprogrogrammet i klinisk helsevitenskap (ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU