KJ2053 - Kromatografi (Analytisk kjemi II)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kromatografiske separasjonsprinsipper og metoder. Grunnleggende kromatografisk teori blir gjennomgått. Følgende teknikker, basert på normal og omvendt fase systemer og på adsorpsjons- og fordeling-prosesser behandles: Tynnsjiktkromatografi (TLC), væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi, ionebytter- og eksklusjonskromatografi, dessuten superkritisk fluid kromatografi (SFC) og grunnleggende elektroforese og kapillærelektroforese. I tillegg kan noe mer spesialiserte tema bli kort omtalt, slik som f.eks.: prøveopparbeidelse (fastfase-ekstraksjon, SPE) kobling kromatografi-spektroskopi, kiral kromatografi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet undervisning i emnet skal studenten:

- kunne forklare prinsippene for de viktigste væske- og gasskromatografiske analysemetodene og elektromigrasjonsteknikker;
- ha tilegnet seg en del teknisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, analyser ved væske- og gasskromatografi, og ved kapillærelektroforese;
- kunne vurdere styrker og begrensninger av de viktigste kromatografiske separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyseproblemstilling;
- forstå prinsipper og praksis i publisert materiale som bruker kromatografiske og enkle elektromigrasjons-teknikker;
- ha lært seg å anvende aktuelle teknikker på en selvstendig, effektiv og fornuftig måte med minimalt behov for teoretisk, og begrenset behov for praktisk opplæring;
- kunne rapportere og tolke kromatografiske analyser på en vitenskapelig og forståelig mate;
- (noen av dem) kunne velge og planlegge bruk av egnede kromatografiske analysemetoder for aktuelle analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle metodene;
- kunne vurdere HMS i forbindelse med eksperimentell kromatografisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret, deriblant den obligatoriske HMS-forelesningen, vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart (så langt som mulig).
I emnet gis forelesninger (3 timer per uke) og laboratorieøvinger (4 timer per uke). Som en del av lab.-kurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til lab.-øvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før lab.-øvelsene starter opp (som omkring månedsskifte januar/februar).
Alle laboratorierapporter må være godkjente for å få adgang til eksamen. I løpet av kurset gjennomføres normalt 2 skriftlige semesterprøver (1-2 timer) og 2 prosjektoppgaver, hvorav 3 av disse delene må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger/semesterprøver

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i KJ1000 og KJ1020 eller TKJ4102, TMT4115 og TMT4122 (eller tilsvarende emner).

Kursmateriell

E.Lundanes, T.Greibrokk og L. Reubsaet; "Chromatography, Basic Principles, Sample Preparation and Related Methods", Wiley, 2014, ISBN 978-3-527-33620-3.
Utdelt/opplastet materiale i forbindelse med laboratorieøvingene.

Alternativt kan J.M.Miller; "Chromatography, Concepts and Contrasts", Wiley 2005 brukes. Den norske gamle lærboken T. Greibrokk, J. Karlsen og K.E. Rasmussen: Kromatografi, 3. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 1998; gjennopptrykt v. Pensumforlaget AS, 2005 (ISBN 82-13-02356-0) kan være nyttig også (bl.a. norsk nomenklatur), men er ikke lenger helt dekkende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ253 7.5
TKJ4105 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.