course-details-portlet

KJ2053 - Kromatografi (Analytisk kjemi II)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kromatografiske separasjonsprinsipper og metoder. Grunnleggende kromatografisk teori blir gjennomgått. Følgende teknikker, basert på normal og omvendt fase systemer og på adsorpsjons- og fordeling-prosesser behandles: Tynnsjiktkromatografi (TLC), væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi, ionebytter- og eksklusjonskromatografi, dessuten superkritisk fluid kromatografi (SFC) og grunnleggende elektroforese og kapillærelektroforese. I tillegg kan noe mer spesialiserte tema bli kort omtalt, slik som f.eks.: prøveopparbeidelse (fastfase-ekstraksjon, SPE) kobling kromatografi-spektroskopi, kiral kromatografi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet undervisning i emnet skal studenten:

- kunne forklare prinsippene for de viktigste væske- og gasskromatografiske analysemetodene og elektromigrasjonsteknikker;
- ha tilegnet seg en del teknisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, analyser ved væske- og gasskromatografi, og ved kapillærelektroforese;
- kunne vurdere styrker og begrensninger av de viktigste kromatografiske separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyseproblemstilling;
- forstå prinsipper og praksis i publisert materiale som bruker kromatografiske og enkle elektromigrasjons-teknikker;
- ha lært seg å anvende aktuelle teknikker på en selvstendig, effektiv og fornuftig måte med minimalt behov for teoretisk, og begrenset behov for praktisk opplæring;
- kunne rapportere og tolke kromatografiske analyser på en vitenskapelig og forståelig mate;
- (noen av dem) kunne velge og planlegge bruk av egnede kromatografiske analysemetoder for aktuelle analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle metodene;
- kunne vurdere HMS i forbindelse med eksperimentell kromatografisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret, deriblant den obligatoriske HMS-opplæringen, vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart (så raskt som mulig).
I emnet gis forelesninger (3 timer per uke) og laboratorieøvinger (4 timer per uke ca. annenhver uke). Som en del av lab.-kurset inngår en obligatorisk emnespesifkk HMS-opplæring, som må fullføres og bestås for å få adgang til laboratorieøvingene. Normalt vil dette foregå i uken før lab.-øvelsene starter opp (som er omkring månedsskifte januar/februar).
Rapportene for alle laboratorieøvingene må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger/semesterprøver

Mer om vurdering

I løpet av kurset gjennomføres normalt 2 skriftlige semesterprøver (1-2 timer) og 1 prosjektoppgave, hvor 2 av disse delene må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i KJ1000 og KJ1020 eller TKJ4102, TMT4115 og TMT4122 (eller tilsvarende emner), eller TMAT1002, TMAT1005, TMAT1007 og TMAT1009.

Kursmateriell

E.Lundanes, T.Greibrokk og L. Reubsaet; "Chromatography, Basic Principles, Sample Preparation and Related Methods", Wiley, 2014, ISBN 978-3-527-33620-3.
Utdelt/opplastet materiale i forbindelse med laboratorieøvingene.

Alternativt kan J.M.Miller; "Chromatography, Concepts and Contrasts", Wiley 2005 brukes. Den norske gamle lærboken T. Greibrokk, J. Karlsen og K.E. Rasmussen: Kromatografi, 3. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 1998; gjennopptrykt v. Pensumforlaget AS, 2005 (ISBN 82-13-02356-0) kan være nyttig også (bl.a. norsk nomenklatur), men er ikke lenger helt dekkende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ253 7.5
TKJ4105 7.5 01.08.2006
TKJE3010 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Organisk kjemi
  • Bioteknologi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU