KJ2053 - Kromatografi (Analytisk kjemi II)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kromatografiske separasjonsprinsipper og metoder. Grunnleggende kromatografisk teori blir gjennomgått. Følgende teknikker, basert på normal og omvendt fase systemer og på adsorpsjons- og fordeling-prosesser behandles: Tynnsjiktkromatografi (TLC), væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi, ionebytter- og eksklusjonskromatografi, dessuten superkritisk fluid kromatografi (SFC) og grunnleggende elektroforese og kapillærelektroforese. I tillegg kan noe mer spesialiserte tema bli kort omtalt, slik som f.eks.: prøveopparbeidelse (fastfase-ekstraksjon, SPE) kobling kromatografi-spektroskopi, kiral kromatografi).

Læringsutbytte

Etter avsluttet undervisning i emnet skal studenten:

- kunne forklare prinsippene for de viktigste væske- og gasskromatografiske analysemetodene og elektromigrasjonsteknikker;
- ha tilegnet seg en del teknisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, analyser ved væske- og gasskromatografi, og ved elektromigrasjonsteknikker;
- kunne vurdere styrker og begrensninger av de viktigste kromatografiske separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyseproblemstilling;
- forstå prinsipper og praksis i publisert materiale som bruker kromatografiske og enkle elektromigrasjons-teknikkene;
- ha lært seg å anvende aktuelle teknikker på en selvstendig, effektiv og fornuftig måte med minimalt behov for teoretisk, og begrenset behov for praktisk opplæring;
- kunne rapportere og tolke kromatografiske analyser på en vitenskapelig og forståelig mate;
- (noen av dem) kunne velge og planlegge bruk av egnede kromatografiske analysemetoder for aktuelle analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle metodene;
- kunne vurdere HMS i forbindelse med eksperimentell kromatografisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart (så langt som mulig).
I emnet gis forelesninger (3 timer per uke) og laboratorieøvinger (4 timer per uke). Som en del av lab.-kurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til lab.-øvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før lab.-øvelsene starter opp, omkring månedsskifte januar/februar.
Alle laboratorierapporter må være godkjente for å få adgang til eksamen. I løpet av kurset gjennomføres 2 skriftlige semesterprøver (2 timer) og 2 prosjektoppgaver, hvorav 3 av disse delene må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger/semesterprøver

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i KJ1000 og KJ1020 eller TKJ4102, TMT4115 og TMT4122 (eller tilsvarende emner).

Kursmateriell

E.Lundanes, T.Greibrokk og L. Reubsaet; "Chromatography, Basic Principles, Sample Preparation and Related Methods", Wiley, 2014, ISBN 978-3-527-33620-3.
Utdelt materiale i forbindelse med laboratorieøvingene.

Alternativt kan J.M.Miller; "Chromatography, Concepts and Contrasts", Wiley 2005 brukes, og den norske gamle lærboken T. Greibrokk, J. Karlsen og K.E. Rasmussen: Kromatografi, 3. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 1998; gjennopptrykt v. Pensumforlaget AS, 2005 (ISBN 82-13-02356-0) kan være nyttig også (bl.a. norsk nomenklatur), men er ikke lenger helt dekkende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ253 7.5
TKJ4105 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 E5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.