course-details-portlet

IDG2000 - Områdeemne: Design i helsetjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E

Faglig innhold

Utfordringene i helse og omsorg er ofte kompliserte og sammensatte, og kommer ofte til uttrykk i møtet mellom pasienter, pårørende og helsetjenestenes ressursrammer. Morgendagens helse- og omsorgstjeneste vil blant annet preges av at vi blir flere og eldre, at flere av oss får kroniske sykdommer og at vi forventer mer av helsetjenesten (Meld.St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023). Dette vil være krevende å møte, og krever en bred involvering i og utenfor helse- og omsorgssektor. I dette sammensatte utfordringsbildet ligger det muligheter til å skape bærekraftige tjenester som utnytter kompetanse, kunnskap, teknologi og samhandling i sammenhengende tjenesteforløp for brukere.

Målet med emnet er at studentene skal opparbeide seg tverrfaglig kompetanse innen design og helse, og utnytte denne kompetansen i et prosjekt. Emnet vil holde fokus på å finne nye og innovative løsninger på tvers av fag gjennom teamarbeid. Dette vil kunne skje i et samspill mellom praksisfeltet og relevante fagfelt.

I dette emnet vil studentene få innføring i samspillet mellom helse, helsefremming, teknologi, design og samfunn

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Grunnleggende kunnskap om muligheter og utfordringer i design av helsetjenester
 • Design og helse som tverrfaglig område
 • Relevant fagspråk, forskning og utvikling
 • Designmetoder
 • Innsikt i etiske utfordringer

Ferdigheter

 • Anvende design i et helserelatert prosjekt
 • Anvende relevant teori i obligatoriske aktiviteter
 • Utvikle forståelse av samspillet mellom menneske og teknologi i helsetjenester
 • Evne til tverrfaglig samhandling
 • Kan reflektere over egne valg i et tverrfaglig prosjekt

Generell kompetanse

 • Jobbe tverrfaglig i team
 • Kritisk og reflektert holdning til design av helsetjenester
 • Organisere og formidle resultat av gruppearbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid [Problembasert gruppearbeid]
 • Obligatoriske oppgaver

1 obligatorisk øvelse for å gå opp til individuell eksamen i oktober

2 obligatoriske øvelser for å gå opp til prosjektarbeid (desember)

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 obligatorisk arbeidskrav
 • Individuell teoretisk eksamen (40%)
 • Teambasert prosjektinnlevering (60%)
 • Begge må være bestått for å få karakter i emnet

Utfyllende om kontinuasjon:

Ikke bestått obligatoriske oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Eksamen kan tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Produktdesign og teknologi (BTEKD)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak ved studieprogrammene: Bachelor i Webutvikling. Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Grafisk Design og Bachelor i Teknologidesign og ledelse.

Kursmateriell

Informasjon om pensum vil bli gitt i starten av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 21.10.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M408-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 46
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 46
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
Høst ORD Prosjekt 60/100

Utlevering
09.12.2022

Innlevering
16.12.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU