course-details-portlet

IDG2000 - Områdeemne: Design i helsetjenester

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E

Faglig innhold

Utfordringene i helse og omsorg er ofte kompliserte og sammensatte, og kommer ofte til uttrykk i møtet mellom pasienter, pårørende og helsetjenestenes ressursrammer. Morgendagens helse- og omsorgstjeneste vil blant annet preges av at vi blir flere og eldre, at flere av oss får kroniske sykdommer og at vi forventer mer av helsetjenesten (Meld.St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023). Dette vil være krevende å møte, og krever en bred involvering i og utenfor helse- og omsorgssektor. I dette sammensatte utfordringsbildet ligger det muligheter til å skape bærekraftige tjenester som utnytter kompetanse, kunnskap, teknologi og samhandling i sammenhengende tjenesteforløp for brukere.

Målet med emnet er at studentene skal opparbeide seg tverrfaglig kompetanse innen design og helse, og utnytte denne kompetansen i et prosjekt. Emnet vil holde fokus på å finne nye og innovative løsninger på tvers av fag gjennom teamarbeid. Dette vil kunne skje i et samspill mellom praksisfeltet og relevante fagfelt.

I dette emnet vil studentene få innføring i samspillet mellom helse, helsefremming, teknologi, design og samfunn

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Grunnleggende kunnskap om muligheter og utfordringer i design av helsetjenester
 • Design og helse som tverrfaglig område
 • Relevant fagspråk, forskning og utvikling
 • Designmetoder
 • Innsikt i etiske utfordringer

Ferdigheter

 • Anvende design i et helserelatert prosjekt
 • Anvende relevant teori i obligatoriske aktiviteter
 • Utvikle forståelse av samspillet mellom menneske og teknologi i helsetjenester
 • Evne til tverrfaglig samhandling
 • Kan reflektere over egne valg i et tverrfaglig prosjekt

Generell kompetanse

 • Jobbe tverrfaglig i team
 • Kritisk og reflektert holdning til design av helsetjenester
 • Organisere og formidle resultat av gruppearbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid [Problembasert gruppearbeid]
 • Obligatoriske oppgaver

1 obligatorisk øvelse for å gå opp til individuell eksamen i oktober

2 obligatoriske øvelser for å gå opp til prosjektarbeid (desember)

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 obligatorisk arbeidskrav
 • Individuell teoretisk eksamen (40%)
 • Teambasert prosjektinnlevering (60%)
 • Begge må være bestått for å få karakter i emnet

Utfyllende om kontinuasjon:

Ikke bestått obligatoriske oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Eksamen kan tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak ved studieprogrammene: Bachelor i Webutvikling. Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Grafisk Design og Bachelor i Teknologidesign og ledelse.

Kursmateriell

Informasjon om pensum vil bli gitt i starten av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU