course-details-portlet

HIST3115 - Historiefagets teori og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i historiefagets teoretiske og historiske grunnlag. Historieskrivingens historie vil bli drøftet med vekt på 1) å se sammenhengen mellom faget og dets samtid. 2) Videre vil historisk kunnskap bli drøftet i lys av ulike teoretiske tradisjoner og retninger. 3) Og det vil bli drøftet eksempler på historieskriving fra ulike felter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte i tråd med beskrivelsen av emnets innhold (se ovenfor):

Kunnskaper

Kandidaten

  • har oversikt over grunnleggende teoretiske spørsmål for historieskrivingen, og viktige debatter om dem
  • har oversikt over viktige faser i historieforskningens historie, og hvordan de har vært preget av ulike perspektiver, teorigrunnlag og framgangsmåter
  • har oversikt over, og kjennskap til eksempler på, hvordan faget har vært konstituert, avgrenset og delt opp i disipliner og retninger

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan resonnere, argumentere og orientere om grunnleggende teoretiske spørsmål knyttet til forsking, formidling og bruk av historiekunnskap
  • kan reflektere over viktige sammenhenger mellom historieskriving, kultur og samfunn
  • kan diskutere forholdet mellom historie og andre typer forståelsesformer om menneske, kultur og samfunn
  • har trening i å gjøre dette muntlig og i seminardiskusjoner (ved å ha diskutert og presentert seminarinnlegg om selvvalgte spørsmål innen emnet)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, øvningsoppgaver og seminar. Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid og seminarinnlegg, og to dagers skriftlig hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid og muntlig seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk (MENG)
Fransk (MFRAN)
Historie (MHIST)
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 (MLHIST)
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 (MLSPRÅK)
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til et av følgende masterprogram: historie, fransk, tysk, engelsk, lektor i historie, lektor i språk.

Kursmateriell

Se pensumliste og annet materiale lagt ut på Blackboart ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
30.11.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
24.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU