course-details-portlet

HIST3115 - Historiefagets teori og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i historiefagets teoretiske og historiske grunnlag. Historieskrivingens historie vil bli drøftet med vekt på 1) å se sammenhengen mellom faget og dets samtid. 2) Videre vil historisk kunnskap bli drøftet i lys av ulike teoretiske tradisjoner og retninger. 3) Og det vil bli drøftet eksempler på historieskriving fra ulike felter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte i tråd med beskrivelsen av emnets innhold (se ovenfor):

Kunnskaper
Kandidaten
- har oversikt over grunnleggende teoretiske spørsmål for historieskrivingen, og viktige debattar om dem
- har oversikt over viktige faser i historieforskningens historie, og hvordan de har vært preget av ulike perspektiver, teorigrunnlag og framgangsmåter
- har oversikt over, og kjennskap til eksempler på, hvordan faget har vært konstituert, avgrenset og delt opp i disipliner og retninger

Ferdigheter
Kandidaten
- kan resonnere, argumentere og orientere om grunnleggende teoretiske spørsmål knyttet til forsking, formidling og bruk av historiekunnskap
- kan reflektere over viktige samanhenger mellom historieskriving, kultur og samfunn
- kan diskutere forholdet mellom historie og andre typer forståelsesformer om menneske, kultur og samfunn
- har trening i å gjøre dette muntlig og i seminardiskusjoner (ved å ha diskutert og presentert seminarinnlegg om selvvalgte spørsmål innen emnet)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, øvningsoppgaver og seminar. Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid og seminarinnlegg, og fire timer skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremføring av seminarinlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk (MENG)
Fransk (MFRAN)
Historie (MHIST)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til et av følgende masterprogram: historie, fransk, tysk, engelsk, lektor i historie, lektor i språk.

Kursmateriell

Se pensumliste og annet materiale lagt ut på Blackboart ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
D106, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 30
D107, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 23
SL238 Sluppenvegen 14 1
D7, bygg 2 Dragvoll 1(bygg 1-6) 1

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2020

Innlevering 14.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU