course-details-portlet

AAR4950 - Programmering og evaluering av bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Kurset skal gi en grundig innføring og kunnskap om metoder og verktøy for å analysere og definere krav og behov for en virksomhet, og evaluere bruken av bygninger med tanke på erfaringsoverføring. Det legges vekt på en overordnet forståelse av samspillet mellom en virksomhet, brukere og de fysiske omgivelser i forhold til overordnete målsettinger for virksomheten.
Kurset vil ha fokus på programmeringsprosessen som strekker seg fra byggherrens første ide om et byggeprosjekt, med behovsutredning og virksomhetsanalyser, frem til ferdig behandling og besluttet byggeprogram. Vi går inn på hva et program omfatter, hvem som deltar i programmeringen, innhenting og bearbeiding av informasjon og ulike arbeidsmåter/teknikker brukt i programmeringsprosessen. Her inngår også oppbyggingen av et programdokument etter NS 3455 Bygningsfunksjonstabellen.
Kurset vil gjennomgå ulike teknikker for evaluering av bygninger i bruk som grunnlag for programmering av nye bygg, og som vurdering og reprogrammering av eksisterende bygninger.
Det vil bli lagt vekt på casestudier og workshops knyttet til gjennomgang av teori og ulike arbeidsmetoder for programmering/evaluering. Prosjektoppgaven omfatter analyse av program og rammebetingelser for et byggeprosjekt, og/eller en evaluering av et bygg i bruk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - Kandidaten
• har god kunnskap om ulike typer programmering, hva dette omfatter og hvordan programmeringen inngår i byggeprosessen som helhet
• har god kunnskap om ulike programmeringsmetoder og systemer for strukturering av informasjon for å analysere og definere krav / behov for en virksomhet
• har inngående kunnskap om tema brukskvalitet, rammeverk som kan benyttes og metoder for evaluering av bygninger i bruk


FERDIGHETER - Kandidaten
• kan gjennomføre analyser av en virksomhet, organiseringen, arbeidsprosessene og de fysiske omgivelsene
• kan gjennomføre evaluering av brukskvalitet for en bestemt virksomhet basert på de metoder og verktøy som er presentert i emnet
• kan analysere funn og foreta en helhetlig vurdering av brukskvalitet relatert til en virksomhets målsettinger.
• Kan bruke relevant teori og empiri for å drøfte funn og komme med anbefalinger om forbedringer basert på dette


GENERELL KOMPETANSE - Kandidaten
• har en overordnet forståelse av samspillet mellom en virksomhet, brukere og de fysiske omgivelser i forhold til overordnete målsettinger for virksomheten
• har en forståelse for hvordan ulike forhold knyttet til organisasjon, teknologi, fysiske omgivelser og andre rammefaktorer påvirker brukskvaliteten
• har en god forståelse av sammenhengen mellom programmering og evaluering, og hvordan bruke erfaringer fra bygninger i bruk
• kan bruke relevante fagtermer og -faguttrykk og formidle resultater fra prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og casestudier.
Øvinger og prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Mer om vurdering

Karakter gis på grunnlag av ferdig prosjektoppgave. Oppgaven kan bestå av flere delinnleveringer. Oppgaven gjennomføres normalt som gruppearbeid med felles karakter for gruppen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Opptatt på master i eiendomsutvikling og forvaltning.

Kursmateriell

Kurskompendium og utvalgte lærebøker.
Litteraturliste deles ut ved oppstart emne

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU