course-details-portlet

AAR4815 - Plan og byggeprosess

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/4 1 semestre ALLE
Muntlig eksamen 1/4 1 timer E

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i byggeprosessen, de viktigste rammene som påvirker et prosjekt, og ulike gjennomføringsstrategier for prosjekter. Emnet skal gi kunnskap om planprosessen med fokus på reguleringsplanlegging, og byggesaksbehandling i samsvar med plan og bygningsloven. Byggesaksbehandlingen vil omhandle forhåndskonferansen, rammesøknad og kontrollplaner for prosjektering og utførelse. Temaer som vil bli belyst er;
- prosesser og aktiviteter
- aktører, roller og oppgaver
- indre og ytre rammer
- gjennomføringsstrategier
Det legges særlig vekt på de forutsetninger og krav som ligger i Plan og bygningsloven, og hvordan dette blir håndtert i ulike prosjekter. Temaene blir belyst med eksempler fra flere prosjekter hvor sammenhengen mellom de ulike rammefaktorene og utviklingen av prosjektene blir diskutert. Det legges vekt på samspillet i byggeprosessen mellom aktørene på privat og offentlig side, og hvordan ulike aktørers målsettinger, oppgaver og ansvar innvirker på prosjektene.

Læringsutbytte

KUNNSKAP- kandidaten;
• har grunnleggende kunnskaper om planverket og overordnede prinsipper og intensjoner i plan- og byggesakslovgivningen.
• har inngående kunnskaper om byggeprosessen, inndeling og innhold i delprosessene (kjerneprosesser, offentlige prosesser, administrative prosesser og økonomiske prosesser) og de viktigste rammefaktorene knyttet til prosjektinterne og –eksterne forhold
• har gode kunnskaper om de ulike aktørene og deres roller, oppgaver og ansvar knyttet til plan og byggeprosess
• har inngående kunnskaper om hvordan prosjekter gjennomføres, ulike gjennomføringsmodeller, de ulike elementene som inngår disse og ulike styrker og svakheter knyttet til gjennomføringen


FERDIGHETER - kandidaten;
• kan analysere case og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
• kan bruke relevant teori for å drøfte hvordan plan- og byggesakslovgivning, gjennomføringsstrategier og andre rammefaktorer påvirker et prosjekt.
• Kan på bakgrunn av teori og empiri komme med klare konklusjoner og anbefalinger knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/casestudie under veiledning og i tråd med god forskningspraksis


GENERELL KOMPETANSE - kandidaten;
• forstår de ulike roller og oppgaver knyttet til gjennomføring av et prosjekt og hvordan dette gjøres i praksis sett fra både arkitekt, utbygger og myndighetssiden
• forstår hvordan ulike faktorer påvirker planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjekter og komme med relevante forbedringsforslag
• kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til plan og byggeprosess på en profesjonell og vitenskapelig måte og formidle resultater fra prosjektarbeidet på en strukturert og klar måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid/case studier. Det legges opp til forelesninger med ulike aktører fra bransjen som viser gode eksempler og best practice når det gjelder planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Prosjektoppgaven vil omfatte evaluering av et byggeprosjekt i Trondheim eller annen kommune. Prosjektarbeid utformes som gruppearbeid eller individuelt. Delinnleveringer med veiledning og tilbakemeldinger underveis i semesteret. Emnet foreleses på norsk.

Mer om vurdering

Karakter gis på grunnlag av ferdig prosjektoppgave og muntlig eksamen. Prosjektoppgaven gjennomføres som gruppearbeid med felles karakter for gruppen, men kan også utføres individuelt dersom emneansvarlig vurderer dette som hensiktsmessig.

Den muntlige eksamen gjennomføres i forbindelse med presentasjonen av oppgaven. Ved gruppeoppgave stilles det spørsmål til hver enkelt kandidat knyttet til pensum og til utvalgte deler av prosjektoppgaven

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Diverse studier IV-fakultetet (IVTDIV)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Kursmateriell

Hansen, Geir K. Samspillet i byggeprosessen. Fagbokforlaget 2019.
Forelesningsnotater og henvisning til web
Litteraturliste legges ut ved oppstart emne.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Arkitektur og økonomi
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/4 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 3/4 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/4 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 3/4 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU