AAR4815 - Plan og byggeprosess

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i byggeprosessen, de viktigste rammene som påvirker et prosjekt, og ulike gjennomføringsstrategier for prosjekter. Emnet skal gi kunnskap om planprosessen med fokus på reguleringsplanlegging, og byggesaksbehandling i samsvar med plan og bygningsloven. Byggesaksbehandlingen vil omhandle forhåndskonferansen, rammesøknad og kontrollplaner for prosjektering og utførelse. Temaer som vil bli belyst er;
- prosesser og aktiviteter
- aktører, roller og oppgaver
- indre og ytre rammer
- gjennomføringsstrategier
Det legges særlig vekt på de forutsetninger og krav som ligger i Plan og bygningsloven, og hvordan dette blir håndtert i ulike prosjekter. Temaene blir belyst med eksempler fra flere prosjekter hvor sammenhengen mellom de ulike rammefaktorene og utviklingen av prosjektene blir diskutert. Det legges vekt på samspillet i byggeprosessen mellom aktørene på privat og offentlig side, og hvordan ulike aktørers målsettinger, oppgaver og ansvar innvirker på prosjektene. Prosjektoppgaven vil omfatte evaluering av et byggeprosjekt i Trondheim eller annen kommune.

Læringsutbytte

KUNNSKAP;Studenten skal ha inngående kunnskaper om planverket og overordnede prinsipper og intensjoner i plan- og byggesakslovgivningen.
Studenten har gode kunnskaper om byggeprosessen og hva de viktigste rammefaktorene er. Studenten har videre gode kunnskaper om ulike gjennomføringsstrategier og de ulike elementene som inngår der.
FERDIGHETER;Studenten har grunnleggende ferdigheter i forhold til å analysere case med hensyn til å forstå hvordan plan-og byggesakslovgivning, gjennomføringsstrategier og andre rammefaktorer påvirker et prosjekt.
GENERELL KOMPETANSE:Studentene skal ha god forståelse av ulike roller og oppgaver knyttet til gjennomføring av et prosjekt og hvordan dette gjøres i praksis sett fra både arkitekt, utbygger og myndighetssiden.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses på norsk.

Forelesninger og prosjektarbeid/case studier.
Prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Diverse studier IV-fakultetet (IVTDIV)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte lærebøker, web.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.