AAR4815 - Plan og byggeprosess

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/3 4 timer E
Oppgave 2/3 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i byggeprosessen, de viktigste rammene som påvirker et prosjekt, og ulike gjennomføringsstrategier for prosjekter. Emnet skal gi kunnskap om planprosessen med fokus på reguleringsplanlegging, og byggesaksbehandling i samsvar med plan og bygningsloven. Byggesaksbehandlingen vil omhandle forhåndskonferansen, rammesøknad og kontrollplaner for prosjektering og utførelse. Temaer som vil bli belyst er;
- prosesser og aktiviteter
- aktører, roller og oppgaver
- indre og ytre rammer
- gjennomføringsstrategier
Det legges særlig vekt på de forutsetninger og krav som ligger i Plan og bygningsloven, og hvordan dette blir håndtert i ulike prosjekter. Temaene blir belyst med eksempler fra flere prosjekter hvor sammenhengen mellom de ulike rammefaktorene og utviklingen av prosjektene blir diskutert. Det legges vekt på samspillet i byggeprosessen mellom aktørene på privat og offentlig side, og hvordan ulike aktørers målsettinger, oppgaver og ansvar innvirker på prosjektene. Prosjektoppgaven vil omfatte evaluering av et byggeprosjekt i Trondheim eller annen kommune.

Læringsutbytte

Studenten skal ha inngående kunnskaper om planverket og overordnede prinsipper og intensjoner i plan- og byggesakslovgivningen.
Studenten har gode kunnskaper om byggeprosessen og hva de viktigste rammefaktorene er. Studenten har videre gode kunnskaper om ulike gjennomføringsstrategier og de ulike elementene som inngår der.
Studenten har grunnleggende ferdigheter i forhold til å analysere case med hensyn til å forstå hvordan plan-og byggesakslovgivning, gjennomføringsstrategier og andre rammefaktorer påvirker et prosjekt.
Studentene skal ha god forståelse av ulike roller og oppgaver knyttet til gjennomføring av et prosjekt og hvordan dette gjøres i praksis sett fra både arkitekt, utbygger og myndighetssiden.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses på norsk.

Forelesninger og prosjektarbeid/case studier.
Prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende eller tilsvarende nivå ved IVT-fakultetet relevante studieretninger

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte lærebøker, web.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/3 E 05.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , F2 , R D1-102 Datasal
Høst ORD Oppgave 2/3 ALLE
Vår UTS Skriftlig eksamen 1/3 E 08.06.2018 09:00
Vår UTS Oppgave 2/3 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.