course-details-portlet

AAR4225 - Samordnet areal- og transportplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i arealbruk som drivkraft i byer og regioners utvikling og transportsystem. Det gis eksempler på organisering og gjennomføring av tverrfaglig samordnet areal- og transportplanlegging på oversiktsnivå.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha - inngående kunnskap om sammenhengene mellom arealbruk og transport, hvor mye og hvilke former for transport blir skapt av ulike funksjoner - god kunnskap om forutsetninger for at reiser kan skje mer bærekraftigt og miljøvennlig enn i dag ved bruk av restriksjoner og oppmuntrende tiltak. Ferdigheter: Kandidaten: - kan analysere arealbrukens betydning for reisevaner, samspillet mellom ulike transporttyper og krav til transportstandard avhengig av arealbruk - kan anvende resultater fra reisevaneundersøkelser, databaser og konsekvensanalyser. Generell kompetanse: Kandidaten: - har grunnleggende forståelse for planlegging av arealbruk og transportinfrastruktur på overordnet nivå i et bærekraftig perspektiv og hva som ligger i dette begrepet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øving(er), og eventuelt seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Essay

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamenperiode. Øvingen skal bestås for å få gå opp til skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Det er en fordel med kunnskap planlegging etter plan- og bygningsloven.

Kursmateriell

Bøker, Kompendium (inklusive artikler, forskningsrapporter og offentlige dokumenter).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4023 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
  • Samferdselsteknikk
  • Geografi
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU