course-details-portlet

AAR4220 - Region- og kommuneplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet behandler bærekraftig stedsutvikling på regionalt og lokalt nivå med vekt på kommunedelplan etter Plan-og bygningsloven som planleggingsredskap. Arealbruk, planprosess, formidling og tverrfaglig samarbeid står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten - har inngående kunnskap om bærekraftig stedsutvikling, kommuneplanens arealdel/kommunedelplan, planbestemmelser, konsekvensutredninger og ROS-analyser - har god kunnskap om tverrfaglig samarbeid og medvirkning i planprosesser - har kunnskap om egnede tegneprogram for planarbeid Ferdigheter Kandidaten - kan utarbeide analyser og underlagsmateriale for regional og kommunal planlegging - kan utarbeide kommunedelplaner og gjennomføre planprosesser Generell kompetanse Kandidaten - kan løse regionale- og kommunale planleggingsoppgaver i ulike situasjoner og under ulike forutsetninger - kan organisere og kommunisere godt i medvirknings- og samarbeidsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 40
Vår UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU