Hva lærer du?

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium

Hva lærer du?

Studenter på film- og videoproduksjon filmer en scene. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Om bachelorstudiet

Skal man lykkes med å engasjere publikum trengs ikke bare tekniske ressurser, men også gode ideer og kunnskap om hvordan disse ideene kan realiseres på best mulig måte.

Studietilbudet i film- og videoproduksjon gir deg muligheter til å utvikle dine praktiske ferdigheter gjennom varierte undervisningsformer, jevnlige øvinger og teknisk opplæring på profesjonelt utstyr. Produksjon av eksamensfilmer står også sentralt i de praktisk rettede emnene, samtidig som kunnskapene dine også økes gjennom teoretisk rettet undervisning. Du lærer blant annet å anvende kunnskaper innen audiovisuell historiefortelling og dramaturgi i praktiske produksjoner.


Hva lærer du?

På dette treårige studiet lærer du om produksjon av både fiksjonsfilm og dokumentarfilm, og opparbeider deg et kunnskapsgrunnlag for senere yrkesutøvelse. Du får kunnskaper om aktuelle produksjonsprosesser innenfor film- og fjernsynsbransjen og lærer digital arbeidsflyt. Du får videre prøvd ut ulike fagfunksjoner i produksjonssammenhenger, samtidig som du veiledes og trenes i å reflektere over din egen faglige utøvelse. Du får kunnskaper som bygger oppunder produksjon av audiovisuelle uttrykk på selvstendige og kreative måter, og opparbeider deg samtidig erfaringer med gruppeprosesser.

Den praktisk rettede undervisningen dekker en rekke tema som ideutvikling, manusskriving, dramaturgi, filmfoto, lyddesign, regi, klipp og produksjonsledelse. Samtidig får du også et filmteoretisk rammeverk å sette din egen praksis inn i, og god forståelse for den kulturelle og samfunnsmessige betydningen som audiovisuelle uttrykk har i dag. Du lærer å tolke ulike filmuttrykk på selvstendige, analytiske og kritiske måter.


Hvorfor studere film- og videoproduksjon ved NTNU?

Studiet har et godt miljø, både faglig og sosialt. Du vil møte engasjerte undervisere og motiverte medstudenter i små klasser, hvor man lærer sammen og blir godt kjent med hverandre.

Studietilbudet kombinerer teori og praksis på unike måter og studenter får både tett oppfølging og grundige tilbakemeldinger på jevnlige øvingsoppgaver. Fagtilbudet er knyttet til et betydelig kontaktnett som studentene tar del i under studiet og etter studiet er ferdig.