Hva lærer jeg

Likestilling og mangfold - årsstudium

Hva lærer du?

Om årsstudiet

Likestilling hevdes å være en grunnleggende norsk verdi. I et flerkulturelt samfunn settes verdier knyttet til likestilling og mangfold i spill på mange forskjellige måter. Dette studiet gir deg kunnskap om hvordan likestilling og mangfold som verdier og praksis forstås, fremmes og håndteres på ulike samfunnsområder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid og politikk. Som student får du får du innsikt i og bakgrunn for sentrale debatter på disse områdene, hvordan ulike forståelser av kjønn, seksualitet, etnisitet og rase kommer til uttrykk i ulike sammenhenger. Du vil også lære å reflektere kritisk rundt hvilke effekter dette kan ha, både for enkeltmennesker, grupper av mennesker og for organisasjoner og institusjoner.  I undervisningen benytter vi oss av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og andre studentaktive læringsformer.

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av fire emner som både utfyller og bygger videre på hverandre. I første semester (høst) tilbys innføringsemnene KULT 2206: Perspektiver på kjønn 2 og KULT1120 - Migrasjon og flerkulturelle samfunn: Etnisitet, kjønn og seksualitet. I neste semester fortsetter man med emnet KULT 2208 Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser 2 og KULT2221: Kjønn og andre forskjeller i populærkultur.

KULT2208 undervises på engelsk og tiltrekker seg derfor mange internasjonale studenter. KULT2221 gir kunnskap om populærkulturens rolle i produksjonen og reproduksjonen av normer og temaer om kjønn fra et interseksjonalt perspektiv.

Alle emner er åpne også for studenter som ikke er på årsstudiet, så du vil møte en variert studentgruppe.

Hva lærer du?

Årsstudiet legger et godt grunnlag for å forstå hva verdier, praksiser og politikk om likestilling og mangfold innebærer, både i norsk og internasjonal sammenheng.

Du får teoretisk, historisk og tematisk innføring i debatter om kjønn, seksualitet, etnisitet og rase når det gjelder en rekke samfunnsområder. Norsk likestillingspolitikk blir sett i lys av globaliserende prosesser, som migrasjon, verdensomspennende medieuttrykk og kulturelle verdiendringer.  

Hvorfor studere likestilling og mangfold ved NTNU?

Temaene det undervises i på dette årsstudiet er dagsaktuelle, gjenstand for stor oppmerksomhet og engasjert debatt og gir viktig kunnskap om samfunnet vårt. Det er en sammensatt studentgruppe på årsstudiet, med det til felles at de har en interesse for en eller flere tema innenfor feltet likestilling og mangfold. Dette gir et godt utgangspunkt for et interessant og stimulerende læringsmiljø. Studiet undervises av engasjerte forskere som selv forsker på disse temaene.  Årsstudiet gir et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med mastergrad i likestilling og mangfold. 

Studiet kan inngå som del av flere bachelorstudier ved NTNU, hvor det kan tas som fag 2 eller som frie emner.

Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.

Les blogginnlegg skrevet av studenter og ansatte på Likestilling og mangfold her!