Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

– Læringsmål

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal bioingeniørene:

 • Ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger i fagområdet for bioingeniører.
 • Ha tilstrekkelig kunnskap om metoders muligheter, begrensninger og feilkilder.
 • Kunne foreta vurderinger basert på anvendelse av både praktisk og teoretisk kunnskap.
 • Ha utviklet evne til etisk refleksjon og kritisk holdning i forhold til eget arbeid og yrkesgruppens oppgave og ansvarsområde.
 • Ha utviklet evne til samarbeid med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper.
 • Ha tilegnet seg forståelse av laboratoriemedisinens plass i helsevesenet.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på laboratoriemedisinområdet.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innen bioingeniørenes fagområder.

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal bioingeniørene:

 • Kunne forstå og anvende den metodikk og apparatur som benyttes i medisinske laboratorier.
 • Ha tilegnet seg medisinsk, metodologisk og teknisk kunnskap, slik at de er i stand til å vurdere analyseresultaters pålitelighet.
 • Kunne utføre sine oppgaver på en selvstendig og reflektert måte.
 • Kunne utføre kvalitetssikring, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling.
 • Kunne møte pasienten med medfølelse og respekt og ivareta dem i prøvetakingssituasjonen.
 • Kunne justere sin faglige utøvelse under veiledning om nødvendig.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal bioingeniørene:

 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Møte pasienten med empati og respekt og vise god evne til kommunikasjon og samhandling med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper.
 • Inneha nødvendig kompetanse for kontinuerlig oppdatering av kunnskap.
 • Være i stand til å ta ansvar for intern opplæring innenfor sine fagområder, kunne formidle fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Ha mulighet til å søke om offentlig autorisasjon som helsepersonell.