NTNUs interne miljøarbeid

Ambisjoner og fakta

NTNUs interne miljøarbeid

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og samfunnet. NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.

NTNUs nye utviklingsplan for miljø skal bidra til at driften av universitetet støtter opp om FNs bærekraftsmål. NTNU ønsker å være et foregangsuniversitet, der målet er at universitets aktivitet påvirker miljøet i minst mulig grad.

NTNUs klimafotavtrykk

NTNUs klimafotavtrykk

– 98.981 tonn CO2 i 2017

Utslipp forbundet med å produsere og bruke alle varer og tjenester ved NTNU. Beregningene er usikre, spesielt utslippene ifm reise og transport. 

Se detaljerte rapporter for Reise | Energi

Lenke til PDF med infografikk

Fordeling av utslippene

  • 25% kommer fra energi, 31% fra reise og resten er fordelt på andre innsatsfaktorer. 
  • 55% av utslippene kommer fra fellestjenester som bygg, elektrisitet, tjenester, materiell og utstyr.
  • 45% kommer fra fakultet og institutt hvor reise er den største utslippsfaktoren. 

Reise og transport

31% av det totale utslippet går til reiser 

Reise- og transportutslippene domineres av tjenestereiser og andre reiser. Begge disse kategoriene er basert mye på bruk av fly. Merk at utslippene fra denne kategorien er ganske usikre, siden vi har begrenset informasjon om det faktisk volumet av flyreiser. Økonomiske verdier er nå brukt til å estimere dette og det er gjort et estimat på hvor stor andel av utgiftene som er brukt på henholdsvis taxi, hotell, fly osv. Det jobbes med å forbedre informasjonen for å lage et målesystem som er egnet for oppfølging i fremtiden. NTNUs egne kjøretøy bidrar bare med en liten andel, mens de estimert utslippene fra reiser til og fra jobb utgjør 8% av reiseutslippene. Diett og diverse andre småbidrag utgjør resten av utslippene.

Energi

25%  av det totale utslippet går til energi i form av elektrisitet og fjernvarme

For å beregne klimafotavtrykket til innkjøpt energi er det brukt en flat utslippsintensitet på 200 gram CO2/kwh, både for strøm og fjernvarme. Dette er gjort ut fra en betraktning rundt klimaeffekten av en økning/reduksjon i energiforbruket over noe tid. Forutsetningen er imidlertid ganske usikker. Om lag 70% av fotavtrykket er knyttet til elektrisitet og 30% til fjernvarme. Det er avdeling for Campusservice som tilordnes disse utslippene, siden det er denne avdelingen som betaler regningene. Det er også mulig å fordele fotavtrykket på ulike bygg og til en viss grad på institutter. Det jobbes iherdig for å redusere energibruken og legge til rette for egenproduksjon av energi ved våre campuser, både de vi leier og de vi eier selv. For campus Gløshaugen gjennomføres det en større utredning for å kartlegge om og hvordan NTNU kan oppfylle Stortingets høye energiambisjoner for ny campus.