COllaboration and INnovation (COIN)

Institutt for pedagogikk og livslang læring

COllaboration and INnovation (COIN)

Innovasjon og samhandling

I møte med endringer og kompleksitet løftes ofte evnen til å skape innovasjon og samhandling frem. Innovasjon innebærer å unnfange og realisere nye løsninger som er verdifulle både for virksomheten og for dem som tar «det nye» i bruk. Et sentralt fokus i nyere innovasjonsforskning handler om virksomhetens evne til å ta i bruke egne medarbeiderressurser i innovasjonsarbeidet. Mens mye av oppmerksomheten på innovasjonsfeltet tradisjonelt har vært rettet mot ekspertkunnskap (og teknologi), framstår medarbeidernes kunnskaper og erfaringer som en mer undervurdert kilde til innovasjon i organisasjoner.

Flere forskningsområder kan bidra i denne sammenhengen, der sentrale tema kretser rundt hvordan læring, ledelse, kompetanse og innovasjonsarbeid i en organisasjon henger sammen. Læring, samhandling og utvikling av kunnskap på alle nivå (individ, gruppe, organisasjon og samfunn) er relevante forskningsområder innen voksnes læring og rådgivingsvitenskap i denne sammenhengen. Videre vil læring og innovasjon på tvers av organisasjoner, fagområder og profesjoner være et aktuelt forskningsområde, eksempelvis hvordan man kan skape nye samarbeidsformer og -relasjoner. Forskning på og utvikling av relasjonskompetanse for å fremme nytenkning, innovasjonsprosesser og ‘innovasjonskulturer’ vil være bidrag i denne konteksten. Innovasjon og samhandling som område innenfor voksnes læring og rådgivningsvitenskap reflekteres gjennom undervisningen på både bachelor- og masternivå i emner som tar opp læring, endring og innovasjon i arbeidsliv og organisasjon, kreativitet og innovasjonsprosesser, samt gruppeprosesser og tverrfaglig samhandling.  

Utvalgte prosjekter:

 • Evaluering av pakkeforløp for kreft (EPAK) (2017-2020). Finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL). Samarbeid med SINTEF Helse, Aarhus universitet, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura. Prosjektet skal gjøre en evaluering av det nylig innførte pakkeforløp for kreft i Norge, med fokus på helsepersonell og pasienters erfaringer med pakkeforløpene. Kontakt: Erna Håland
 • #Læringslivet - Learning Life as Symbiotic Learning of Employee-Driven Innovation in care work (2016-19). Finansiert av Norges forskningsråd (FINNUT). Samarbeid med Høgskolen I Oslo og Akershus og NAV Arbeidslivssenter. Prosjektet har et interaktivt design som inkluderer utdanning, arbeidsplassutvikling og medarbeiderdrevet innovasjon. Kontakt: Oscar Amundsen
 • Evaluering av Stiftelsen MOTs program: ”Skolen som samfunnsbygger – et lederutviklingsprogram for rektorer i ungdomsskolen og videregående skoler. Kontakt: Ottar Ness
 • Unginvest Arbeidsinstituttet on tour: evaluering av bruk av Appreciative Inquiry i utvikling av skoler for ungdommer som står utenfor ordinær utdanning. Kontakt: Ottar Ness
 • Multi-Stage Process Research Examining a Public Leadership Development Program. Kontakt: Camilla Fikse
 • Innovation in management education. Samarbeid med Danish Association of Managers and Executives, Aalto University og VIA University College. Finansiert av The Nordic Council. Kontakt: Camilla Fikse
 • Medarbeiderdrevet innovasjon. Partnerskap mellom International Research Centre of Stavanger (IRIS) og NTNU Samfunnsforskning. Finansiert at Næringsdepartementet. Kontakt: Oscar Amundsen
 • Samarbeid, ledelse og utvikling i Ocean Space Centre. Finansiert av SINTEF Ocean (MARINTEK). Kontakt: Oscar Amundsen
 • Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS). Evaluering av samhandlingsreformen. Finansiert gjennom EVASAM i Norges forskningsråd. Samarbeid med Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS, Institutt for samfunnsmedisin (NTNU), Trøndelag Forskning og Utvikling og Møreforskning/Høgskolen i Ålesund. Kontakt: Erna Håland

Utvalgte publikasjoner:

 • Hansen, K., Amundsen, O., Assen, T.M, & Gressgård, L.J. (2017). Management practices for promoting employee-driven innovation, i Oeij, P.R.A., Rus, D., Pot, F.D. (red.) Workplace Innovation: Theory, Research and Practice, Springer publishing.
 • Ness, O., Kvello, Ø., Borg, M., Semb, R., & Davidson, L. (2017). “Sorting things out together:” Young Adults’ Experiences of Collaborative Practices in Mental Health and Substance Use Care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 20(2), 126-142 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15487768.2017.1302369
 • Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2016). Innovationsarbejde. Organisation, kultur og ledelse. København: Hans Reitzel Forlag.
 • Amundsen, O. & Kongsvik, T. (2016). Endringskynisme. Og kunsten å skape god endringspraksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ness, O., Borg, M., Semb, R., & Topor, A. (2016). “Negotiating partnerships:” Parents’ Experiences of Collaborative Practices in Community Mental Health and Substance Use Care. Advances in Dual Diagnosis, 9(4), 130-138. DOI: 10.1108/ADD-04-2016-0010.
 • Fikse, C. (2015). Fra selvaktualisering til samaktualisering og samskaping. I Kvalsund, R. & Fikse, C. (red): Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget.(s. 128-150).
 • Håland, E. & Osmundsen, T. (2015) Entusiastisk etablering og kontinuerlig vedlikehold: samhandling på tvers av grenser innenfor helsetjenesten, Nordiske organisasjonsstudier, 17(3), 63-85.
 • Håland, E., Røsstad, T. & Osmundsen, T. (2015) Care pathways as boundary objects between primary and secondary care: Experiences from Norwegian home care services, Health 19(6), 635-651.
 • Amundsen, O., Aasen, T.M. Gressgård, L.J., & Hansen, K. (2014). Preparing organisations for employee-driven open innovation, International Journal of Business Science and Applied Management, 9(1), 24-35. 
 • Amundsen, O. (2014). Stories and scripts as ‘cultural constraints’ on change in organisations. International Journal of Learning and Change, 7(3), 197-210.
 • Gressgård, L.J., Amundsen, O., Aasen, T.M. & Hansen, K. (2014) Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective, Journal of Knowledge Management, 18(4).
 • Ness, O., Borg, M., Semb, R., & Karlsson, B. (2014). “Walking alongside:” collaborative practices in mental health and substance use care. International Journal of Mental Health Systems, 8:55. DOI: 10.1186/1752-4458-8-55. http://www.ijmhs.com/content/8/1/55 (status as “Highly Accessed article in the International Journal of Mental Health Systems).
 • Amundsen, O., Kongsvik, T., Olsen, H.H. & Munkvold, G. (2013). Kriterier for gjennomføring av planlagte endringsprosesser. En eksplorerende casestudie. Nordiske Organisasjonsstudier, 15 (1), 3-28.
 • Ness, O., & Strong, T. (2013). Learning New Ideas and Practices Together: A Cooperative Inquiry. Journal of Family Psychotherapy, 24(3), 246-260. DOI:10.1080/08975353.2013.817268.
 • Fikse, C. (2013). From self- actualization to co- actualization and co- creating within leadership. (2013:167.utg.). Trondheim: NTNU.
 • Håland, E. & Toussaint, P.J. (2013) Kommunikasjon, samarbeid og læring: Erfaringer fra et nettbasert læringsprogram for helsepersonell på Fosen, i Tjora, A. & Melby, L. (red.): Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2013). Innovation som kollektiv prestation. Lund: Studentlitteratur.
 • Håland, E. (2012) Introducing the electronic patient record (EPR) in a hospital setting: boundary work and shifting constructions of professional identities, Sociology of Health and Illness; 34(5), 761-775.
 • Aasen, T.M., Amundsen, O., Gressgård, L.J. & Hansen, K. (2012) Employee-Driven Innovation in Practice – Promoting Learning and Collaborative Innovation by tapping into diverse Knowledge Sources, Journal: Lifelong Learning in Europe, 18(4).
 • Aasen, T.M., Amundsen, O., Gressgård, L.J. & Hansen, K. (2012) In Search of Best Practices for Employee-Driven Innovation: Experiences from Norwegian Work Life, i Høyrup, S., Bonnafous-Boucher, M., Hasse, C., Lotz, M., Møller, K. (red.) Employee-Driven Innovation: A New Approach, New York: Palgrave Macmillan.
 • Amundsen, O., Gressgård, L.J., Hansen, K. & Aasen, T.M. (2011) Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus, Søkelys på arbeidslivet, 28(3), 212-231. 
 • Håland, E. (2011) Mellom egenskap og prosess – ulike forståelser av kompetansebegrepet, i Aarsand, L., Håland, E., Tønset, C. & Tøsse, S. (red.) Voksne, læring og kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Amundsen, O., Kongsvik, T., Munkvold, G., Olsen, H.H. (2010). Forbedring av samarbeidsevnen i store organisasjoner: ’Paradoksal-dynamisk tilnærming’ som strategi. Søkelys på arbeidslivet, 27 (4), 310-327.
 • Reams, J. & Fikse, C. (2010). Making leadership development developmental.  Academic Exchange Quarterly.  volum 14 (4).
 • Amundsen, O. (2009). Organisasjonens små og store fortellinger. Narrative intervjuer som redskap i studiet av organisasjonskultur. I Hepsø. I.L. & Kongsvik, T. (red.). Forskning som endringsverktøy – forståelse og utvikling av praksis. Trondheim: Fagbokforlaget.
 • Haugan, J.A. (2007). Prestasjonsoptimalisering – En studie av tre toppidrettsutøvere. Skriftserien Bedriftspedagogikk (7). Trondheim: Tapir akademisk forlag.