Skyting for mestring

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Skyting for mestring

Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker – evaluering av et tiltak i skolen

Forskningsprosjektet gjennomføres på oppdrag av og finansieres av Rennebu kommune og er knyttet til tiltaket «skyting for mestring» som er et undervisningsopplegg ved Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune, skoleåret 2016–2017.

Tiltaket «Skyting for mestring» bygger på det danske prosjektet «FOKUS – ro og koncentration gennem, skydeidræt». I Danmark har FOKUS pågått siden 2012, og 462 barn mellom 6 og 18 år har deltatt i perioden 2012-2015.  Rennebu kommune startet «skyting for mestring» i august 2014. Erfaringer fra både det danske FOKUS og tiltaket i Rennebu gir grunnlag for å anta at skytetrening kan ha en positiv innvirkning på barn med konsentrasjonsvansker, ADHD eller ADHD-relaterte utfordringer.

På bakgrunn av dette har Rennebu kommune invitert NTNU til et samarbeid der forskere skal undersøke hvilken betydning deltagelse i tiltaket «skyting for mestring» har for barn med konsentrasjonsvansker, ADHD eller ADHD-relaterte utfordringer. 


Fem forskningsspørsmål:

Hvilken betydning har deltagelse i «skyting for mestring» for:

  1. barnas konsentrasjon, uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet (ADHD kjernesymptomer)?
  2. barnas emosjonelle, sosiale og atferdsmessige utvikling?
  3. barnas trivsel og livskvalitet?
  4. barnas mestringsforventning?
  5. barnas skoleprestasjoner?

Publikasjoner

Løhre A. (2021). Attention and Learning Disabilities [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.100808.

Løhre A. (2021). Identitet, självbild och vänskap hos ungdomar med adhd-symptom.

Løhre, A., Østerlie, O., Hjemdal, O., & Grambaite, R. (2022). Attention and target shooting practice: Longitudinal results in a controlled mixed method study on adolescents in Norway. International Journal of Educational Research Open, 3(100154), 1-10.

Løhre, Audhild. (2020) Identity Formation in Adolescents with Concentration Problems, High Levels of Activity or Impulsiveness: A Pragmatic Qualitative Study. International Journal of Educational Psychology. vol. 9 (1).

Løhre, Audhild; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Østerlie, Ove. (2021) Enjoyment as a learning resource: Stories told by students with harmful concentration problems. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. vol. 7.

Østerlie, O., Buaas, I. Ø., Vedul-Kjelsås, V., & Løhre, A. (2018). Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker - Evaluering av et tiltak i skolen. (NTNU Oppdragsrapport 2018, ISBN-978-82-7923-081-6). 

Østerlie, O., Buaas, I. Ø., & Løhre, A. (2016, 09.30). Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Paper presented at the Health Promotion Research - An International Forum, Trondheim, Norway. DOI: 10.13140/RG.2.2.26842.95686


Tid forskningsprosjektet pågår: 1.1.2017–31.12.2018

Logo-gjensidige


Sponsor