Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat på seksjon for kroppsøving. 

Det er behov for forskning og utviklingsarbeid som bidrar til økt kunnskap om innholdet i kroppsøvingsfaget og som synliggjør de kompetanser og erfaringer et praktisk-estetisk fag som kroppsøving gir. Jeg er i gang med en studie der hovedmålet er å undersøke det praktiske innholdet i kroppsøvingsundervisningen på småskoletrinnet (1.-4.-trinn.). 

Det er planlagt mixed methods design med kvalitativt feltarbeid bestående av observasjon og intervju og kvantitativt arbeid i form av spørreskjema.