PRIS: Praksis i Sør

Forskning – Institutt for lærerutdanning

PRIS: Praksis i Sør

Om prosjektet

Grunnskolelærerutdanningen ved NTNU har helt siden 2007 (den gang ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag) hatt praksissamarbeid med skoler i Livingstone og Mongu i Zambia, samt samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene David Livingstone College of Education (DALICE) og Mongu College of Education (MOCE). I år har 24 studenter ved grunnskolelærerutdanningen og 16 studenter ved lektorutdanningen praksis ved ulike skoler i de to byene. I Zambia møter studentene en skolehverdag og en læringskultur som er forskjellig fra den norske. I forskningsprosjektet stiller vi spørsmål ved studentenes utbytte av å ha praksis i en ukjent skolekultur og ulike faglige problemstillinger spesielt knyttet til forståelse for mangfold og globale spørsmål i lærerutdanningen. Vi fordyper oss også i undervisning i ulike fag i zambisk skole, spesielt undervisning i literacy-praksiser og demokratiopplæring. Her vil det være mulig å knytte studentenes FoU- og masteroppgaver til forskningsprosjektet.

Prosjektet vil fremme nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, knyttet til både sampublisering og utvikling av felles prosjektsøknader. Forskningsprosjektet samarbeider med flere norske og utenlandske miljøer og vi ønsker å utvikle forskningsbasert undervisning for studenter som skal på utenlandsopphold, med hensyn til både forberedelse, veiledning underveis og etterarbeid. Prosjektet bygger opp under flere momenter i Institutt for lærerutdannings strategiske plan. I første rekke under punktet internasjonalisering, hvor samarbeid med internasjonale forskernettverk, samt å legge til rette for utvekslings- og utenlandsopphold for studenter og tilsatte er en prioritet. Strategisk plan vektlegger også samarbeid med utdanningsinstitusjoner i lavinntektsland. Prosjektet vil styrke den forskningsbaserte kunnskapen om kulturelt mangfold som følge av globalisering og økt migrasjon. Prosjektet er tverrfaglig med deltagere fra samfunnsvitenskap, norsk, engelsk og pedagogikk.

Nettverk

Forskergruppa er med i et Norplus-finansiert nettverk med tittelen «Global and intercultural competence through practicum in the south».

Leder: Birgit Breusch ved University College Copenhagen (UCC).

I tillegg til UCC består nettverket av:

  • Getahun Yacob Abraham (Karlstad Universitet)
  • Anne Marit Danbolt (Høgskolen i Innlandet)
  • Tove Lemming (UiT)
  • Sissel Tove Olsen (OsloMet)
  • Gerd Wikan