Forskning – Institutt for lærerutdanning

Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv


Hvordan kan lærerutdanninga legge til rette for utvikling av de kompetansene samfunnet trenger i framtida? Fellesnevneren i Institutt for lærerutdanning tverrfaglige forskningsmiljø er literacy. Begrepet er gjerne forstått som skriftkyndighet eller tekstkompetanse, men omfatter også evnen til å handle – identifisere, forstå, fortolke, skape, kommunisere og kalkulere – ved hjelp av tekster.

Forskningsmiljøet studerer bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning. De overordna forskningsspørsmåla er forankra i en aktuell utdanningspolitisk kontekst og dreier seg om hva som kjennetegner skolefagene og lærerprofesjonens literacy-praksiser, hvordan disse kommer til uttrykk, og hvordan man kan legge til rette for at elever og lærerstudenter skal utvikle kompetanser som gjør det mulig å komme tett på fagenes egenart. Dette vil videre danne grunnlag for forskning på fagspesifikke diskurser, faglig læring og profesjonsfaglig praksis.

Forskningsmiljøet starter opp arbeidet i 2016, under ledelse av Randi Solheim støttet av et tverrfaglig arbeidsutvalg. Forskningsmiljøet vil ha et styre bestående av eksterne og interne medlemmer.