LaUDiM

Forskning – Institutt for lærerutdanning

LaUDiM

Språkbruk og språkutvikling i matematikk

Hovedmålet med prosjektet LaUDiM er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, samt deres evne til å framstille matematikk både muntlig og skriftlig. Dette innebærer også evnen til å diskutere matematikk og til å argumentere for og begrunne hvorfor noe er riktig eller ikke. Det er også et mål å utvikle kunnskap om hvordan lærere kan legge til rette for et miljø som støtter og stimulerer elevenes utvikling av helhetlig matematisk kompetanse og som sikrer at de læringsmålene som settes, blir nådd. 

Hvordan prosjektet utføres

LaUDiM er et prosjekt som blir utviklet i nært samarbeid mellom forskere, lærere og ledelse ved to skoler. Lærere og forskere planlegger og setter mål for undervisningen i fellesskap. En viktig datakilde er video-opptak av undervisning og samtaler mellom lærere og elever og mellom elever. Elevers skriftlige arbeider er også viktig datamateriale. Videoopptakene  blir diskutert og analysert av forskere og lærere i fellesskap ut fra fastsatte kriterier for målene for undervisningen. Disse diskusjonene blir også filmet og analysert for å utvikle kunnskap om video som redskap i læreres læring.

Mer om prosjektet

Skolene involvert i prosjektet

De to prosjektskolene er Charlottenlund barneskole og Lilleby skole.

En av skolene er også praksisskole. Som delmål i prosjektet vil vi utforske bruk av video i lærerstudenters praksisopplæring. Gjennom dette og gjennom at forskerne i prosjektet underviser lærerstudenter, vil kunnskap som utvikles i prosjektet bidra til en sterkere forskningsbasering av lærerutdanningen. 

Den internasjonale referansegruppa som følger prosjektet er sammensatt av forskere med fagbakgrunn i matematikkdidaktikk, lærerutdanning og læreres læring.