Innovasjon, skoleutvikling og kompetanseutvikling ved Institutt for lærerutdanning

Innovasjon, skoleutvikling og kompetanseutvikling ved Institutt for lærerutdanning

Innovasjon og skoleutvikling er et av kjerneområdene i Institutt for lærerutdannings strategi for 2018–2025. Målet er å være en nasjonal pådriver for skolebasert kompetanseutvikling, og å styrke NTNUs engasjement for innovasjon gjennom Institutt for lærerutdannings kompetanse innenfor utdanning, læring og skoleledelse. I den mer operative årsplanen beskriver vi systematisk arbeid med kompetanseutvikling og forskningsbasert innovasjon på lærerutdanningen, blant annet knyttet til satsninger som universitetsskolesamarbeidet og desentralisert kompetanseutvikling i skoler og kommuner.

Innovasjoner springer ut fra nye ideer og ny kunnskap. Forskning og innovasjon er derfor nært forbundet. Man sier gjerne at mens forskning skaper nye muligheter, skaper innovasjon ny virkelighet. På grunnlag av forskningsresultater identifiseres og realiseres ideer til mulige innovasjoner i offentlig sektor. Mange av våre forskningsresultater ved Institutt for lærerutdanning bidrar til innovasjoner i skoler og kommuner, og har derfor blant annet bidratt til skoleutvikling. Vi har blant annet utviklet metoder, verktøy, prosesser, modeller og programmer som har bidratt til forbedring og endring i skoler, kommuner, lærerutdanningen og samfunnet for øvrig.


Innovasjoner

Innovasjoner

To studenter lærer med våtdrakt og Tryg-ring i vannet. Foto
Foto: Thomas Høstad/NTNU

I strategien til Institutt for lærerutdanning er det et mål at mer av NTNUs forskning skal være til nytte, bli tatt i bruk og føre til forbedringer i samfunnet.

Ved Institutt for lærerutdanning er innovasjon nært knyttet til bidrag til skoleutvikling, men har også eksempler på at ideer som springer ut av forskning, har blitt utviklet videre til produkter eller tjenester.


Innovasjoner ved ILU

NTNU Discovery gir støtte til både ansatte og studenter som ønsker å ta sine ideer eller forskningsresultat videre. Det kan være støtte til å utvikle produktinnovasjoner, prosessinnovasjoner, markedsinnovasjoner eller organisasjonsinnovasjoner. Det kan søkes støtte både til forprosjekt og hovedprosjekt.

NTNU Discovery

NTNU har flere tiltak som skal stimulerer til økt innovasjon. Et av disse tiltakene er en innovasjonsstipendordning for ph.d.-kandidater. Stipendet retter seg mot forskningsarbeider som gjennomføres i forbindelse med en ph.d., og i enkelte tilfeller masteroppgaver, og som trenger ytterligere tid og ressurser for å avklare innovasjonsideen. Stipendramme per stipend fra rektorat er på 500.000 kroner totalt som skal brukes til finansiering av 6 måneder lønn for ph.d.-kandidat/masterstudent.

Ved siste tildelingsrunde, fikk Gro Marte Strand, førsteamanuensis i pedagogikk, ved Institutt for lærerutdanning innvilget stipend. Se oppslag i Universitetsavisa.

Universitetsskolene i Trondheim (USSiT) er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NTNU. Samarbeidet ble etablert i 2015, og har gått fra å være et midlertidig prosjekt til å få en tiårig rammeavtale. Hensikten er at alle partene skal bli styrket, og at resultatene skal deles med andre skoler i regionen og andre lærerutdanningsinstitusjoner. Dette gjør de ved å samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter, som gir noe tilbake til alle de involverte.

Universitetsskolene i Trondheim (USSiT)

UniKuP vil identifisere hva slags kompetanse fremtidens kulturskole trenger, hvilke høyere utdanninger som best kan utdanne denne, og utvikle modeller for samarbeid og kunnskapsflyt. Hovedmål i UniKuP er å etablere Universitetskulturskoler som et varig partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og ulike høyere utdanninger, lokalt og nasjonalt. I prosjektperioden foregår UniKuP hovedsakelig i Trondheim kommune, som i samarbeid med NTNU har etablert partnerskapet Universitetskommunen Trondheim 3.0.

Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Målet om å redusere antall drukningsulykker nås ved å tilby et fleksibelt og skalerbart svømmeopplæringskurs på flere språk. I forskningsprosjektet Water Competence har utviklet svømmeappen «Water competence». Undervisningsdesignet benytter smarttelefon-teknologi (applikasjon/app) og video, samt omvendt undervisning (“flipped classroom”) som metodisk tilnærming i basseng og ved vann. Svømmeappen har over 350 øvingsbilder/ filmer i HD-format og inneholder det man trenger for å nå kompetansemålene i 2, 4., 7. og 10. trinn. Med storskjerm i svømmehallen eller vanntette iPader har lærere/instruktører mulighet til å formidle bevegelsesoppgaver på en effektiv og korrekt måte. Elevene kan se arbeidsoppgavene forkant, underveis eller i etterkant for refleksjon. Foreløpig er appen oversatt til svensk og engelsk, men den vil etter hvert være tilgjengelig på spansk, arabisk og kinesisk. Prosjektet er finansiert av NTNU Discovery og Innovasjon Norge.

Les kronikk om prosjektet i Gemini.

Forskningsgruppen «Læring og undervising av matematikk med digitale verktøy», ledet av Øistein Gjøvik, utvikler en nettside/web-applikasjon «WeBabble» som gir lærerstudenter muligheten til å øve seg på matematiske samtaler med fiktive elever. De har tidligere fått midler gjennom studiekvalitetstilskudd, men for å få på plass en demoversjon har de vært avhengig av å få på plass mer finansiering – og har nå blitt tildelt midler fra NTNU Discovery som gjør det mulig å få en demo ferdig utviklet.

Grunnstoffblokka er en nyskapende, studentaktiv digital læringsressurs som gir innsikt i sentralt fagstoff i naturfag (grunnstoffene og periodesystemet og naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter). Lærerstudenter og lærere kan også bruke Grunnstoffblokka som grunnlag for å kunne utvikle naturfagundervisning som er relevant og motiverende for sine elever. Forprosjektmidlene skal brukes på å utvikle en tidslinje-modus som får fram hvordan en rekke ulike vitenskapsfolk har brukt ulike metoder for å komme fram til de kunnskapene vi har om grunnstoffene og periodesystemet i dag. Prosjektet er et samarbeid med det digitale historiefortellingsfirmaet Ablemagic.

Prosjektleder: Unni Eikeseth.

Interne prosjektmedarbeidere: Annette Lykknes.

SNiPe er en undervisnings webapplikasjon som gjør det mulig for undervisere å få innsikt i studenters løsningsprosesser i realtid som gir muligheten for felles refleksjon, problematisering og umiddelbar tilbakemelding, i tillegg kan det brukes til at undervisere kan forske på egen undervisningspraksis, analysere og vurdere didaktiske og pedagogiske valg og for forskere og undervisere til å samle data til grunnforskning. Formålet med forprosjektet er å berede grunnen for utvikling av en prototype, samt spesifisere et kostnadsoversikt til en søknad på hovedprosjekt.

Prosjektleder: Tore Forbregd.

Interne prosjektmedarbeidere: Hermund Andre Torkildsen.

Tegning av tre barn. Et barn kaster en stein i luften. Et barn står med fletter. Et barn sparker en fotball i luften og fotballdrakt. JPG

Fuggelmyra er et fiktivt univers som er utviklet for å kunne bygge case som passer inn i undervisning, faglig og flerfaglig. Denne undervisningsressursen bidrar til at studenter kan knytte teori opp mot praksis og gi dem et mer reelt og helhetlig innblikk i skolehverdagens mangfoldighet. Dette blir en ufarlig øvingsarena for å reflektere over ulike faglige, pedagogiske og etiske dilemma. Forprosjektmidlene skal brukes til å digitalisere Fuggelmyra.

Prosjektleder: Åsa Dahl Berge.

Interne prosjektmedarbeidere: Lillian Kirkvold, Ole Enge, Marit Buset Langfeldt, Jørn Ove Asklund, Ingrid Remmen Semmingsen, Marte Helland Fiskvik, Cecilie Slinning Knudsen, Kathrine Lervold og Theresa Kerstin Ristad.

Læringsressurser

Læringsressurser

To hender som tar på modeller av nevroner. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Kunnskap utviklet ved NTNU skal komme fellesskapet til gode. Ved Instittut for lærerutdanning foregår det kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid som generer nye læringsressurser.

Læringsressursene er knyttet til flere fag og temaområder og kan fritt benyttes.


Skoleutvikling

Skoleutvikling

Lærer og elev holder på med maskin på verksted. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Skoleutvikling handler om hvordan skolen, med alle lærere og ledelse kan videreutvikle undervisnings- og læringsarbeidet med mål om å gi elevene bedre utbytte av utdanningen. Tiltakene skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling som utvikler hele eller definerte deler av skolen. Ulike nasjonale strategier bygger opp under kompetanseutvikling i skolen, og det legges til rette for at universitet og høyskoler skal bidra med forskningsbasert kompetanse inn til skolesektoren. Oppfølging av nyutdannede lærere inngår også i dette arbeidet.

Institutt for lærerutdanning bidrar inn i skoleutviklingsprosjekt i flere regioner, både i Trøndelag og i andre deler av landet, gjennom nasjonale strategier som Dekom, Dekom for yrkesfagene, Rekom og Oppfølgingsordningen. Nedenfor kan du finne mer informasjon om flere av de tiltakene Institutt for lærerutdanning er en del av.


Skoleutvikling ved ILU

I samarbeid med skole- og barnehageeiere i Trøndelag utvikler og drifter NTNU og DMMH lokale veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Trøndelag fylkeskommune (TRFK) og NTNU inngikk i 2016 en avtale om tiltak rettet mot skolebasert kompetanseutvikling i vurdering (SKUV).  Hensikten med SKUV er at skolen som praksisfellesskap skal utvikle kunnskap og forståelse for profesjonsutvikling av vurdering. På nettsiden til SKUV finner du en oversikt over aktuelle ressurser om vurdering for læring, og verktøy som kan brukes i utviklingsarbeid ved egen skole. Ressursene vil være aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn og videregående opplæring, blant annet deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling.

SKUV: Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering (ressursside) 

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Lærer som veileder to elver ved en pult. Foto
Foto: Skrivesenteret

Institutt for lærerutdanning er et kompetansemiljø som jobber med kompetanseutvikling, forskning, formidling og utvikling av læringsressurser og digitale verktøy, i tett samarbeid med praksisfeltet.

Matematikksenteret og Skrivesenteret tilbyr en rekke kompetanseutviklingsløp for skoler og kommuner. Begge sentrene er en del av Institutt for lærerutdanning.

Institutt for lærerutdanning er også en utviklingspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Kompetanseutvikling i skole og barnehage