Om instituttet

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Om instituttet

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 150 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleieFagenhet for helse, teknologi og samfunn og Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskningSenter for simulering og pasientsikkerhet og Senter for biomedisinsk forskning.

Med mange helsefaglige utdanninger og økende forskningsaktiviteter er instituttet inne i en spennende videreutvikling med høy oppmerksomhet på utdannings- og forskningskvalitet. Utdanningsporteføljen reflekterer de prioriteringer som er nedfelt i helsepolitiske dokumenter, blant annet behovet for å fremme samarbeid og helhetssyn.

Forskning

Det er behov for nye løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen mellom nivåene og i måtene som helse- og omsorgstjenestene organiseres og ledes på. 

Gjennom vårt fokus og satsning på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar instituttet aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn. Her kan du lese mer om forskningen ved instituttet.

Utdanning

Instituttets utdanningsområder utgjør i dag sykepleie, ergoterapi, paramedisin og radiografi på bachelor-nivå, og klinisk sykepleie på master-nivå. I tillegg tilbys videreutdanning i prehospitalt arbeid (Nasjonal paramedic), prehospitalt psykisk helsearbeid, palliativ omsorg, praksisveiledning i medisin, helse og sosialfag, mindfulness, musikkbasert miljøbehandling, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Her kan du se oversikt over instituttets studietilbud.

Instituttet samarbeider med Høgskolen i Innlandet om Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Instituttet har formalisert samarbeid om ph.d. med Karlstads universitet (sykepleie), Universitetet i Stavanger (pasientsikkerhet) og Høgskolen i Innlandet (tjenesteinnovasjon, offentlig–privat). Utdanningsområdene er kompetanseområder som alle anses som viktige og nødvendige bidrag for å møte fremtidens velferdsutfordringer.

Senter for simulering og pasientsikkerhet er en integrert enhet i instituttet og infrastruktur for utdanningene. Kompetanseoppbygging i simulering som pedagogisk metode har gjort at vi har ett av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten.

Simuleringssenteret er anerkjent som en av Nordens ledende simuleringssentre med hensyn til helsetjenester. Det ble tildelt Kunnskapsdepartementet pris for kvalitet i utdanningen i 2012. Simulering som læringsmetode har vist seg å være et verdifullt pedagogisk verktøy i opplæringen av helsepersonell. Det legger til rette for målrettet utdanning og opplæring, uten å utsette reelle pasienter for fare. Internasjonalt er det en nå et sterkt fokus på simulering som læringsverktøy, og mange studier kan rapportere positivt læringsutbytte.

Innovasjon i omsorg

Innovasjon i omsorgsfeltet er et viktig innsatsområde som omfatter tjenesteinnovasjon, utvikling og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi omfatter helse- og omsorgstjenestens, tjenestemottakernes og befolkningens bruk av teknologier for å styrke kvaliteten og bedre effektiviteten i tjenesten. Velferdsteknologi vil samtidig styrke tjenestemottakerens livskvalitet gjennom økt grad av selvstendighet og mestring, noe som vil være helsefremmende samt forebygge behovet for offentlige tjenester i befolkningen. Utvikling av velferdsteknologi som et kunnskapsområde krever bidrag fra ulike vitensområder og fagmiljøer. Satsingen på tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi omfatter i særdeleshet teknologianvendelse i kommunale tjenester og for dens brukere/befolkning.