Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Om instituttet

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca 90 ansatte fordelt på to seksjoner; seksjon for sykepleie, seksjon for helse, teknologi og samfunn, samt Senter for omsorgsforskning, Østlandet. Senter for omsorgsforskning, Østlandet er et integrert forskningssenter med nasjonale oppgaver gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets forskningsprofil er omsorgstjenesteforskning.

Med mange helsefaglige utdanninger og økende forskningsaktiviteter er avdelingen inne i en spennende videreutvikling med høy oppmerksomhet på utdannings- og forskningskvalitet. Utdanningsporteføljen reflekterer de prioriteringer som er nedfelt i helsepolitiske dokumenter, blant annet behovet for å fremme samarbeid og helhetssyn.

Forskning

Fokus for instituttets forskning er kunnskapsutvikling som styrker NTNU som en nasjonalt anerkjent aktør innen innovasjon i omsorgsfeltet samt innen universell utforming. Øvrige tematiske områder som prioriteres er forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet.

Utdanning

Instituttets utdanningsområder utgjør i dag sykepleie (BA og MA), ergoterapi (BA), radiografi (BA), aldringskunnskap (gerontologi) (MA) og helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet (MA). I tillegg tilbys utdanningsløp i prehospitalt arbeid (Nasjonal paramedic), palliativ omsorg, tverrfaglig veiledning, ledelse av nettverksmøter og oppmerksomt nærvær. Instituttet samarbeider med Høgskolen i Innlandet om Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Instituttet har formalisert samarbeid om ph.d. med Karlstads universitet (sykepleie), Universitetet i Stavanger (pasientsikkerhet) og Høgskolen i Innlandet (tjenesteinnovasjon, offentlig-privat). Utdanningsområdene er kompetanseområder som alle anses som viktige og nødvendige bidrag for å møte fremtidens velferdsutfordringer.

Senter for simulering og pasientsikkerhet er en integrert enhet i instituttet og infrastruktur for utdanningene. Kompetanseoppbygging i simulering som pedagogisk metode har gjort at vi har ett av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten.

Simuleringssenteret er anerkjent som en av Nordens ledende simuleringssentre med hensyn til helsetjenester. Det ble tildelt Kunnskapsdepartementet pris for kvalitet i utdanningen i 2012. Simulering som læringsmetode har vist seg å være et verdifullt pedagogisk verktøy i opplæringen av helsepersonell. Det legger til rette for målrettet utdanning og opplæring, uten å utsette reelle pasienter for fare. Internasjonalt er det en nå et sterkt fokus på simulering som læringsverktøy, og mange studier kan rapportere positivt læringsutbytte.

Innovasjon i omsorg

Innovasjon i omsorgsfeltet er et viktig innsatsområde som omfatter tjenesteinnovasjon, utvikling og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi omfatter helse- og omsorgstjenestens, tjenestemottakernes og befolkningens bruk av teknologier for å styrke kvaliteten og bedre effektiviteten i tjenesten. Velferdsteknologi vil samtidig styrke tjenestemottakerens livskvalitet gjennom økt grad av selvstendighet og mestring, noe som vil være helsefremmende samt forebygge behovet for offentlige tjenester i befolkningen. Utvikling av velferdsteknologi som et kunnskapsområde krever bidrag fra ulike vitensområder og fagmiljøer. Ved NTNU i Gjøvik utøves dette i samspill mellom helseavdelingen og de to teknologiavdelingene. Satsingen på tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi omfatter i særdeleshet teknologianvendelse i kommunale tjenester og for dens brukere/befolkning.

Thu, 05 Jan 2017 11:41:34 +0100