På tvers av fjord og fjell

Tegning av NTNU-bygninger

På tvers av fjord og fjell

Utvikling og utprøving av digitale læringsverktøy på tvers av campus


Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet undersøker muligheter for å imøtegå flere utfordringer som er innenfor høyere utdanning. Utdanningsinstitusjoner, som NTNU, består av geografisk spredte campus som tilbyr samme studietilbud. Med mindre lærere og undervisningsopplegg er samstemt og studentene erfarer fellesskap og samstemthet på tvers av campus, kan utdanningstilbudet, det faglige fellesskapet og kvalitet i utdanning oppfattes å være campusavhengig.

 

Tre campus

I prosjektet inngår fagmiljøer fra fem profesjonsutdanninger ved tre campuser ved NTNU. Prosjektet tilrettelegger for felles «klasserom» basert på digitale løsninger slik at studenter og lærere kan møtes på tvers av geografi og profesjonsutdanninger. I prosjektet samarbeider fagmiljøene om utvikling av felles digitale læringsressurser som tilpasses og benyttes i alle studieretninger og campus. Læringsressursene er utformet slik at de kan benyttes både i mono- og tverrprofesjonell samarbeidslæring.

 

Tverrprofesjonell læring

Tverrprofesjonell læring er vektlagt i høyere utdanning. Prosjektet utvikler digitale studentaktive læringsressurser som tilrettelegger for at studenter i intensiv-, anestesi-, operasjons-, barn- og radiografutdanning lærer av og med hverandre på tvers av utdanning og campus. I tillegg utvikles læringsressurser for bruk i simulering.

 

Simulering som læringsform

Simulering er anbefalt som læringsform i profesjonsutdanninger, prioritert i NTNUs strategier og har sentral plass i læringsverktøyene. I prosjektet inngår videreutvikling av simulering som sentral læringsform.

Læring som en prosess vektlegges ved å sette søkelys på for- og etterarbeid i tilknytning til simulering. Ulike former for simulering og bruk av digitale videoopptak prøves ut synkront/asynkront/mono- og tverrprofesjonelt på tvers av campus.  Studentene deltar i utvikling av simuleringen ut ifra sine læringsbehov. Slik trening og kompetanse er viktig i møte med pasienter og pasientsikkerhetsarbeid.


Henrik skader seg

Henrik skader seg

En digital læringsressurs utviklet i prosjektet, er Historien om Henrik som skader seg. Denne er utformet som en rullefortelling (scrollytelling), og inkluderer fagteori og refleksjonsøvelser underveis. 


Øvrig informasjon

Øvrig informasjon

Her finner du Fjord og fjell sin prosjektside på Cristin.

person-portlet

Prosjektdeltakere