KLUe - Kliniske utdanningsenheter

KLUe - Kliniske utdanningsenheter

Kliniske utdanningsenheter (KLUe) er et samarbeid mellom NTNU og Ålesund kommune hvor en ønsker spesielt å sette fokus på sykepleierstudentenes praksis i kommunehelsetjenesten. For å kunne betegne virksomheter som en Klinisk utdanningsenhet så skal virksomheten oppfylle kvalitetsindikatorene for KLUe. Prosjektet er under utforming og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NTNU Ålesund, Team Helse i Ålesund, virksomhetsledere fra Ålesund kommune og USHT Møre og Romsdal jobber med å identifisere innholdet i samarbeidet.

 


Vide KLUe

KLUe - Kliniske utdanningsenheter

Bakgrunn for KLUe 
Kliniske utdanningsenheter (KLUe) er et begrep hentet fra internasjonal litteratur og er en norsk oversettelse fra begrepet Dedicated Education Unit, som kan defineres som en arena for utvikling av konkrete, praksisnære læringsaktiviteter, kunnskapsoverføring, samt kvalitets- og utviklingsarbeid.

Hensikten med prosjektet
Hensikten er å tette gapet mellom undervisningsinstitusjon og praksisfelt gjennom å sette i gang aktiviteter som sikrer kontinuitet i læring og oppfølging av studenter, og som fremmer utviklings- og forskningssamarbeid.

Sentrale mål er at studentene skal føle seg mer inkludert på praksisplassen og at det blir et økt samarbeid mellom lærere og veiledere om hvordan kunne bidra til læring i praksis for sykepleiestudentene. Studentene skal kunne ta del i kvalitetsarbeid og fagutviklingsprosjekt som blir drevet i virksomhetene. På lang sikt vil også prosjektet kunne fremme rekruttering og å beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten. 

Tidligere forskning
Så langt vi har oversikt over er det begrenset med dokumentasjon av dette type samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjon/universitet og praksisfelt i kommunehelsetjeneste i Norge. Det er derfor svært viktig å få kunnskap om hva som kan bidra til forbedring av samarbeidet og hvilket utbytte de ulike aktørene sitter igjen med.

Kvalitetsindikatorer for KLUe
Arbeidsgruppa har identifisert kvalitetsindikatorer som bør kjennetegne en KLUe enhet. Her er det også inkludert arbeidsmetodikker i pågående prosjekt der NTNU og kommunehelsetjenestene samarbeider:

 • Styrket veiledning i praksis, SVIP
 • Studentdrevet simulering i praksis
 • Elektronisk studentvurdering, ESV

Kvalitetsindikatorer for KLUe
Arbeidsgruppa har identifisert kvalitetsindikatorer som bør kjennetegne en KLUe enhet. Her er det også inkludert arbeidsmetodikker i pågående prosjekt der NTNU og kommunehelsetjenestene samarbeider:

 • Styrket veiledning i praksis, SVIP
 • Studentdrevet simulering i praksis
 • Elektronisk studentvurdering, ESV

 

 

Kvalitetsindikatorene i KLUe

Læringsmiljø
 

Forskning, fagutvikling og
videreformidling/spredning

Kvalitetsutvikling
 

Rutine for mottak av studenter

Utviklingsarbeid

Pasientsikkerhet

Studentevaluering av enhet

Koontinuerling forbedringsarbeid

 • Bruk av 5-trinnsmodell

Observasjonskompetanse

Kompetente veiledere med praksisveilederutdanning

Bachelor-/Masteroppgaver

Studentoppgaver knyttet til praksis

Involverte ledere

Videreformidle til andre virksomheter og kommuner

Delt stilling mellom praksis og akademia

Kompetente lærere

 • Simulerigskompetanse
 • Opplæring/SVIP-modell
   

Bruk av varierte læringsmetoder

 • Simulering
 • Studenter i to-spann
   

 

 

Studentrepresentanter

Studentrepresentanter

Fredrik Wiesener

Ine Malén Schjerven Malerød

Amalie Tanberg