Smarte reisevaneundersøkelser (SmartRVU)

Smarte reisevaneundersøkelser (SmartRVU)


Reisevaneundersøkelser gir oss informasjon om hvordan befolkningen bruker transportsystemet:

  • hvor ofte man reiser
  • når man reiser
  • hvorfor man reiser
  • hvor man reiser
  • hvilke(t) reisemiddel man velger

Denne typen data brukes for å evaluere hvilke tiltak som er best egnet til å oppnå samferdselspolitiske mål, og forskning på reiseadferd rent generelt.

I Norge har transportetatene siden 1985 med jevne mellomrom gjennomført nasjonale reisevaneundersøkelser, noe som har gitt mulighet til å observere endringer og trender i reisevaner over tid. De senere årene har imidlertid responsraten falt dramatisk, noe som bidrar til å redusere kvaliteten på dataene. 

Det er derfor kritisk å tenke nytt om metodikken for reisevaneundersøkelser. Derfor ble SmartRVU-prosjektet iverksatt i 2017, med mål om å videreutvikle metodikk for reisevaneundersøkelser for å øke kvaliteten på dataene, og senke terskelen for deltakelse. 

Siden da har vi gjennomført flere store datainnsamlinger med app, og forsket på rekrutteringsmetodikk, instrumentdesign, dataprosessering og vekting, med mer. Les mer om prosjektet, pågående undersøkelser, resultater og hvordan du kan nå oss på prosjektets hjemmeside:

Les mer om SmartRVU