Transportikoner

Overskrift Smart RVU

Smartere reisevaneundersøkelser (Smart RVU)


I løpet av de siste årene har det vært en fallende interesse for å delta i spørreundersøkelsen til den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen. Undersøkelsen skal avholdes hvert 4. år.

Den forrige undersøkelsen i 2013/2014 oppnådde en svarprosent på bare 20%. Undersøkelsen gir viktig informasjon til hele samfunnet, og for både NTNU og Statens vegvesen som er partnere i dette prosjektet, er det svært viktig at disse dataene holder høy kvalitet for å kunne brukes i forskning og til nasjonal transportplanelegging og statistikk.

Den lave deltakelsen avdekker et behov for å tenke nytt rundt datainnsamlingen. I prosjektet Smart RVU, jobber vi med å utvikle nye metoder for å samle inn data om reisevaner.

Les mer om Smart RVU