Overskrift Forskningssenter vinterdrift

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Forskningssenter vinterdrift


Bakgrunn

God vinterdrift av veger, flyplasser og jernbane er avgjørende for å få folk og varer trygt fram om vinteren. Brøyting, strøing med sand, salt eller andre kjemikalier, samt overvåkning av vær- og føreforhold krever god kompetanse. Kunnskap og nye teknologi som kan hjelpe beslutningstakere på alle nivåer (strategisk, taktisk og operasjonell) er svært ettertraktet.

Forskningssenter for vinterdrift ble etablert i 2013 for å styrke dette fagfeltet gjennom forskning og kompetanseoppbygging. Ved å lage ny kunnskap, stimulere teknologisk utvikling og formidle kunnskap bidrar senteret med å sikre og videreutvikle spisskompetansen innen dette viktige fagfeltet.

Et sentralt element i senterets virksomhet er utdanningen av bachelor-, master- og doktorkandidater med spesialisering i vinterdrift til sektoren.

Pågående forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter

 

WinterSIM

Hvor mange ganger en brøytebil trenger kjøre over en gitt vegstrekning er avhengig av en rekke faktorer. Selvfølgelig er det flere værparametere som spiller inn, men også valgt driftsklasse, bredde på vegen, mengde trafikk og topografien. Å kunne forutse hvor mye innsats som er forventet er svært ettertraktet for å kunne evaluere ulike strategiske, taktiske og operasjonelle valg.  Målet med prosjektet VinterSim er å utvikle en simuleringsmetodikk for
vinterdrift av norske riksveier. Vi utvikler modeller som former beregningskjernen i simuleringer og utforsker muligheter og begrensninger av en framtidig simuleringsverktøy. 

EU project Greenexus

Greenexus er et Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) doktorgradsnettverk hvor 10 doktorgradskandidater er samlet til å stimulere grønne byer, regenerere områder og sikkerhet, tilgjengelig og framkommelighet av urban infrastruktur. To doktorgradsprosjekter er knyttet til NTNU:

4SEENGRIP 

I dette prosjektet forsker vi på sko-is friksjon for å utvikle et labelsystem for vintersko. Prosjektet uføres i samarbeid med RISE og Hultafors.

ACCESSALL

Målet med ACCESSALL prosjektet er å lage et analyserammeverk for å vurdere hvor bærekraftig ulike vinterdriftsløsninger er for gang- og sykkareal

SENAVIS

Sensorteknologi for smart avising (SENAVIS) er finansiert gjennom det EU Interreg Norge-Sverge programmet. I dette prosjektet forsker vi på ny sensor teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalie ligger igjen på vegbanen. Denne teknologiutviklingen vil kunne gi store gevinster i reduksjon av salt og kjemikalier, samt gir tryggere veger/flyplasser. Prosjektet ledes av Midtuniversitet i Sundsvall, og co-finansieres av Avinor og Trøndelag fylkeskommune.

SmartKjemi

SmartKjemi er et prosjekt hvor SINTEF, meteorologisk institutt, Avinor og NTNU forsker for å lage bedre beslutningstøtte for bruk av avisningskjemikalier på rullebaner, taksebaner og oppstillingsplasser.

person-portlet

Personer fra NTNU tilknyttet senteret

Kitti Csjabok
kitti.csajbok@ri.se
Alex Klein-Paste
Professor
alex.klein-paste@ntnu.no
73594613
+4797954371
Bent Lervik
Avdelingsingeniør
bent.lervik@ntnu.no
73597752
+4793231340
Nafiseh Mohammadi
Stipendiat
nafiseh.mohammadi@ntnu.no
Jan Erik Molde
Overingeniør
jan.e.molde@ntnu.no
73594514
Surya Dewi Puspitasari
Stipendiat
surya.d.puspitasari@ntnu.no
+4798649329
Eirin Olaussen Ryeng
Professor
eirin.ryeng@ntnu.no
73594662
+4748198057

BIlde vinterdrift

Foto. Brøytebil som brøyter

Logoer vinterdrift

 

Logo. Forskningssenter vinterdrift, NTNU

Logo. Statens vegvesen

Publikasjoner

Publikasjoner