Header


Høring av delrapport 1 i Fremtidens teknologistudier (FTS)

Høring av delrapport 1 i Fremtidens teknologistudier (FTS)

Bakgrunn

Prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS) skal i to år (august 2019—september 2021) utrede og utvikle NTNUs studietilbud innenfor teknologi fra 2025 og fremover. I slutten av juni la prosjektet frem sin første delrapport, kalt Bærekraftig kompetanse. Denne rapporten sendes nå ut på bred høring i og utenfor NTNU.

FTS har lagt opp til en fasedelt gjennomføring av prosjektet, der resultater i én fase danner utgangspunkt for neste. Formålet med fasedelingen er å redusere risiko og sikre forankring underveis. Delrapport 1 oppsummerer arbeidet i prosjektets fase 1 (august 2019— juni 2020). Resultatene fra denne fasen er spesielt viktige, siden de skal sette overordnet retning for hele resten av prosjektet og videre implementering i organisasjonen.

Essensen i rapporten er:

  • Kunnskapsgrunnlag: Beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget som prosjektet baserer sine forslag og anbefalinger på.
  • Kompetanseprofiler: Forslag på kompetanseprofiler for studieprogramtypene bachelor ingeniør, 5-årig integrert master, og ph.d. med fokus på fellestrekk som bør kjennetegne kandidatene fra disse programtypene
  • Anbefalinger: 17 overordnede anbefalinger for videre utvikling av NTNUs teknologiutdanninger

Her er spørsmålene prosjektet spesielt ønsker høringssvar på:

Høringsinstansene står fritt til å kommentere på alle deler av rapporten, men vi ber spesielt om tilbakemelding på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan vurderer høringsinstansen den overordnede retningen som stakes ut i rapporten, uttrykt gjennom forslagene til kompetanseprofiler samt rapportens 17 formelle anbefalinger?
  2. Er det noen av rapportens 17 anbefalinger høringsinstansen vil fremheve som spesielt viktige, eventuelt noen man oppfatter som mindre viktige? Begrunn svaret.
  3. Hva synes høringsinstansen om struktur på og innhold i de foreslåtte kompetanseprofilene (kapittel 5 og vedlegg G)? Er innholdet dekkende, er det noe som er overflødig? Er formatet hensiktsmessig for den tiltenkte bruken (ref. kapittel 5.2)?
  4. Anbefaling 15 sier at NTNU bør benytte CDIO-standardene som rettesnor for å operasjonalisere de andre anbefalingene (med tilpasning til NTNUs og det enkelte fagmiljøs tradisjon, oppdrag og særpreg, og den enkelte utdannings spesifikke kontekst). Hva synes høringsinstansen om å velge CDIO-standardene som en slik «bunnplanke» for utvikling av NTNUs teknologistudier fremover?
  5. Har høringsinstansen konkrete idéer til videre arbeid som bør prioriteres i FTS?
  6. Har høringsinstansen konkrete idéer til pilotprosjekter som bør initieres i regi av FTS, for å teste ut virkemidler som kan understøtte prosjektets mål og anbefalinger?

Om involvering av fagmiljøene

Fakultetene bes spesielt om å involvere de fagmiljøene som er berørt av FTS-porteføljen i arbeidet med denne høringen. Prosjektet anbefaler at dette skjer både på studieprogram- og instituttnivå. Dersom enkeltstudieprogram eller -institutt ønsker å komme med egne høringsuttalelser ber vi om at disse legges som vedlegg til fakultetets høringssvar.

Hvordan vil høringssvarene bli brukt?

Alle svarene vil bli grundig lest av prosjektet, og de vil bli publisert på FTS’ hjemmesider.

Delrapport 1 planlegges ikke formelt revidert som dokument basert på høringssvarene, men kursen videre, samt de endelige anbefalingene og kompetanseprofilene, vil kunne bli justert dersom høringsrunden tilsier dette.