NTNU Energi Team Vannkraft

NTNU Energi Team Vannkraft

 

Tunsbergdalsdammen. Foto: Halvor Kjærås

NTNU Team Vannkraft

NTNU Team Vannkraft er en flerfaglig gruppe forskere med kompetanse på alle områder innenfor planlegging og drift av vannkraftanlegg. Vi jobber med hydrologiske beregning av tilsig til vannkraftsystemet, bygg- , maskin- og elkraftkomponenter i vannkraftanleggene, analyse og planlegging av vannkraftproduksjon og miljøvirkninger av vannkraftreguleringer. Det er et utstrakt samarbeid innenfor forskning og undervisning på vannkraft mellom institutt og fakultet på NTNU og vi har en koordinerende funksjon i dette arbeidet.

Vannkraft er ryggraden i produksjon av elektrisk energi og står for godt over 90% av kraftproduksjonen i Norge i et normalår. Vannkraften er også den dominerende kilden til fornybar energiproduksjon globalt, og bidrar med om lag 16,5% av all energiproduksjon, hvorav de andre fornybare teknologiene bidrar med omlag 10% til sammen. Grunnet vannkraftens unike rolle som regulerbar energikilde vil den spille en avgjørende rolle i overgangen til et energisystem bestående av kun fornybare og utslippsfrie kilder.

Vannkraft spiller en viktig rolle i realiseringen av flere av FNs bærekraftsmål, inkludert mål 13 Stoppe klimaendringene og mål 7 Ren energi for alle.