Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko smacktop

Illustrasjon av hjerte med blodårer

Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko: Spiller kjønn en rolle?

Endotelet er det innerste cellelaget i blodåreveggen, og har dermed direkte kontakt med blodet. Disse cellene er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når man gjør fysisk krevende arbeid. Friske endotelceller hindrer også at skadelige stoffer fester seg til karveggen, og kan dermed forebygge åreforkalkning og blodpropp.

Flow-mediert vasodilatasjon (FMD) er et ultralydmål på evnen blodårene har til å utvide seg. I Fitness-delen av den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3 Fitness) målte vi FMD hos nesten 5000 friske kvinner og menn.

Eli-Anne Skaug er overlege ved Søbstad helsehus, og er nå ferdig med doktorgradsprosjektet sitt for CERG. Der har hun vurdert blodårefunksjonen til deltakerne i HUNT3 Fitness, og sett på hvordan den henger sammen med opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos kvinner og menn. Hun har også undersøkt om snusbruk kan kobles til svekkelser i endotelfunksjonen, og om kondisjon og treningsstatus har betydning.


Doktorgradsprosjekt: Endothelial function in a healthy Norwegian population: Risk factors, age and gender in the HUNT3 survey
Kandidat: Eli-Anne Skaug
Disputas: 19. oktober 2018


Eli Anne Skaug, CERG


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Én av seks friske har svekket blodårefunksjon

Én av seks friske har svekket blodårefunksjon

Blodåre-illustrasjon

16 % av friske kvinner og 17 % av friske menn har svekket blodårefunksjon, ifølge målingene vi gjorde av 4739 deltakere i HUNT3 Fitness-studien. For menn begynner blodårene å svekkes jevnt allerede fra 30-årsalderen, mens nedgangen skyter fart først rundt 45 års alder for kvinner.

Flow-mediert dilatasjon (FMD) målt med ultralyd er et godt mål på endotelfunksjonen, altså blodårenes evne til å utvide seg ved anstrengelse. Svekket blodårefunksjon indikerer tidlig åreforkalkning og er koblet til økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom. Tidligere har det ikke fantes noen referanse for hvilke FMD-verdier man kan forvente å finne hos friske kvinner og menn i ulike aldre, og det store datamaterialet i denne studien bidrar med nyttig info i så måte.

Les hele forskningsartikkelen:
Age and gender differences of endothelial function in 4739 healthy adults: the HUNT3 Fitness Study

Tidsskrift: European Journal of Preventive Cardiology
På trykk i august 2013 (publisert på nett 28. mars 2012)

Tilbake til toppen


Kvinner med dårlig kondis har dårligere blodårefunksjon

Kvinner med dårlig kondis har dårligere blodårefunksjon

Kvinner som hopper med hjerteballong

Sammenhengen mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og blodårefunksjon er sterkere for kvinner enn for menn. Vi viste en klar sammenheng mellom opphopning av risikofaktorer – såkalt metabolsk syndrom – og svekket endotelfunksjon hos kvinner, mens sammenhengen ikke var statistisk signifikant hos menn. I tillegg hadde flere av kvinnene med høyt blodsukker svekket endotelfunksjon sammenlignet med kvinner med normalt blodsukker, mens det ikke var noen slik sammenheng blant menn.

Basert på oksygenopptaksmålinger av de 4739 deltakerne kunne vi også slå fast en tettere sammenheng mellom dårlig kondis og dårlig blodårefunksjon blant kvinner enn menn. Det samme gjaldt for høyt blodtrykk. Studien er ikke egnet til å slå fast årsakssammenhenger, med tyder like fullt på at metabolsk syndrom, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og dårlig kondisjon kan svekke endotelfunksjonen mer hos kvinner enn hos menn.

Les hele forskningsartikkelen:
Cardiovascular Risk Factors Have Larger Impact on Endothelial Function in Self-Reported Healthy Women than Men in the HUNT3 Fitness Study

Tidsskrift: PLOS One
Publisert 3. juli 2014

Tilbake til toppen


Svekkede blodårer hos inaktive menn som snuser

Svekkede blodårer hos inaktive snusere

Snusbokser på rekkverk

Snusbrukere tenderer til å ha mindre elastiske blodårer enn de som verken røyker eller bruker snus. Og snusere som trener mindre enn anbefalingene fra helsemyndighetene er mest utsatt. Det fant vi ut ved å undersøke blodårefunksjonen til 1592 friske menn som deltok i HUNT3 Fitness-studien, hvorav omtrent 16 % brukte snus daglig. Studien forteller oss imidlertid ikke om snusbruk i seg selv forårsaker svekket blodårefunksjon.

Det å bruke snus var ikke forbundet med dårligere blodårefunksjon etter at vi tok hensyn til andre faktorer som skilte snusere fra tobakksfri deltakere. Men snusbrukerne som rapporterte å være fysisk inaktive hadde fortsatt signifikant dårligere endotelfunksjon enn fysisk aktive personer som verken røykte eller snuste. Vi så også en tendens til at de snuserne som målte dårligere kondisjon enn normalen for sin aldersgruppe hadde redusert blodårefunksjon, men disse resultatene var ikke statistisk signifikante. 

Les hele forskningsartikkelen:
Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function in Healthy Men in One of the Largest Health Studies Ever Performed; The Nord-Trøndelag Health Study in Norway; HUNT3

Tidsskrift: PLOS One
Publisert 4. august 2016

Tilbake til toppen